fol. 19v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

In oncān in chapoltepēc cempōhualxiuh-
tìquê tlàcoxiuhtica in ommìcuanìquê
in àcolco oncān yāōyahualōlōquê in
mēxìcâ oncān tēmāc tlanquê īpan mo-
tlāllî in molpî xihuitl. Auh ca oncān qui-
moquēntìquê in āmoxtli oncān quinhuī-
caquê in Huitzilihuitl nehuān in īichpōch
ītōcā Āzcalxōch. Aun in īhueltiuh ītō-
cā Tozpanxōch huīcalōc ixtlāhuacān zan
yèhuāntin in quinhuīcaquê in cōlhuàcān
zan pepetlāuhtiyàquê aoctlê intech huetztiyâ
Auh in oncān tlàtoāni in cōlhuàcān
ītōcā coxcoxtli. in Huitzilihuitl in īichpō-
ch cencâ quitlaōcoltî àtle mâ itlâ ītech
huetztia quilhuî in tlātohuāni, "Mā itlà-
tzin xictlaōcoli in nopōchtzin tlàtohuānié.

Auh niman quilhuî. "Camo niciya zan iuh
yāz."

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

the drawings with words on it should be described

cristobal -oldfordham

I wonder if tlami should be interpreted as "they died in the hands of the enemy"

cristobal -oldfordham

does the dressing up in moss make any sense? I found that amoxtli is also a type of moss.

cristobal -oldfordham

I find contradicting information on how to translate hueltiuh

cristobal -oldfordham

Ixtlahuacan can mean desert and doesn't have to be a specific place. I'm not sure if it's the place from or through which they travelled to get to colhuacan.