fol. 39v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

1496
Nicān tlālolīn cencâ totōcac
mochi tzatzayān in tlālli

1497
Nicān poliuhquê Xochitlān

Tlācâ

1498
Nicān poliuhquê Amaxtecâ
ìcuāc miquito Huexotzinco Tlacahuepantzin

1499
Nicān moquetz ācuecuexātl xīlōti in
tōctli āpachiuh zan quitlan yn Ahui-
tzotzin àmo quimacaya in Tzotzo-
matzin
coyō
huàcān
tlàtoāni ic quicallālî àmo tēhuān
tequipano in tepanecatl ic quimictīzquia
in Tzotzomatzin.

1500

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

tequipano doesn't seem to have any object?