fol. 40v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

1506
Nicān poliuhquê Zozollān tlācâ

1507
Nicān molpî in toxiuh ic chicōppa
molpia in īxquichica huālēhuaquê
in Aztlān in Mēxìcâ.

1508
Nicān temōquê tlācahuīlōmê.

1509
Nicān in tētzāhuitl huālmoqueque-
tzaya ìcuāc temōc temimilli texi-
huàcān ìcuāc huālēhuaquê in Chrispi-
anomê inic quimmoyōllòtilî to-
teucyō inic nicān àciquihuî. Auh ca
īcpac huāllalacuilovaya in te-
ōcalli.

1510

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

huallalacuilovaya?