fol. 42v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

In īpan micquê in āhuiyanimê īchpochhuān yez-
quiâ in motēuczōmatzin quìtòquê in Christiano-
mê. "Huāllāzquê cihuâ yèhuāntin in mochpochhuān.
Quìtô in motēuczōmatzin, "Tla quicaquicān in
mēxìcâ." In īpan àcicô castillan tlācâ ye cem-
pohualli ommacuilli de noviembre īpan quecholli
Oc iuh màtlacuīlli màtlāquilhuitl tàcizquê in quechōlli
niman ic huālmoma ? in deziembre. v. [pamitl?] ātemoz-
tli tititl [ācatl] izcalli. v. Cuahuitl [long or short a?] ēhua xīlōpēhua-
liztli tozoztōntli huēyi tozoztli. toxcatl. In īpa-
n in toxcatl yn àcoquīzaya in diablo quimmic-
tìquê in cuīcōānohuaya inic pēuh in cuīcōyanō-
liztli zan quitlan in motēuczōma quilhuî in
Malintzin, "Tlā quimocaquiti in teōtl ca ōtonàcico in īlhuiuh in toteōuh ca āxcān màtlā-
quilhuitl. Auh inin aça (acâ?) oc toconquīxtia
catlê mâ tlāyizquê? Ca zan titìtōtīzquê in ìcuāc
in ye quitlecāhuia in tzohualli tellicahuacazquê ?
ca zan ye īxquich. Auh niman quìtô in capi-
dan, "Ca ye cualli mā quichīhuazquê ca ōnic-
cac." Niman ic ompēuhquê quimīlōchtīto in occequintin huāllācâ castillan tlācâ zan yè-
huātl in Tōnatiuh mocāuhtia. Auh in ìcuāc
in ōàcito in ītlapōhualpan niman ye quìto-
a in Motēuczōma, "Tlā quicaquicān
in īnāntzitzinhuān ca iz catqui

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page