fol. 43r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

qui (?) niquilhuî in teōtl 'Ca ōtàcicô in īl-
huiuh īpan in toteōuh ca toconilhuiquīx-
tilīzquê.'" Niman quìtô, "Xicchīhuacān."
"In āxcān quēn tonyezquê?" Niman quìtò-
quê in pīpiltin, "Tlā quinhuālnōtzacān in ti-
achcahuān." Auh in ōonyàquê niman
ye quinnāhuatia quimilhuia, "Cencâ oc ye
toconānâ in iuh mochīhuani." Auh quì-
tòquê in tiachcahuān, "Mā zan chicāhuac
māna." Niman quìtô in ècatzin tlacate-
ccatl, "Tlā xicmocaquiltīcān in tlā catle
tīxpan ca in iuh mochīuh in cholōllān
in zan quincaltzacquê in āxcān mā nō
iuh tēchīuhtin mā cecentēcpantli chi-
malli totlapiyel mochīhua." Niman quì-
tô in motēuczōma, "Cuix toyāōpan in
ticatê mā motelchīhua." Niman quìtô in
tlācatēccatl, "Ca ye cualli." Niman ye īc
pēhua in cuicatl in teyacana telpoch te-
quihua tezacatl conaquia ītōcā tolna-
huacatl cuatlazol in ōpēuh cuicatl ni-
man ye īc cecenyaca huālquīza in Christiano-
mê tētlan quìquīza niman ic nànāhuintin
momàmanatô in quīxōhuayān niman
ic contlacohuitequitô in teyacana ce tlā-
catl quiyacahuitecquê in īxiptla diablo
niman quimommāhuihuitequitô in tlatzotzo-

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page