fol. 44r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

huīcac in huitzillān zan ye ōmpa quihuāltoca-
quê ye nō ye ōmpa quihuīcac
in ècatitlan zan ye ōmpa
quihuālmimīnquê ye nō ye
ōmpa quihuīcac in tēcpantzin-
co zan nō quihuāltocaquê ye
no oc ceppa quihuīcac in ācatl
īyacapan quin ye ōmpa cān-
quê quìtô in apanecatl,
"Totēucyōhuāné motolī-
nia in Motēuczoma cuix
nicmamatinemiz?" Niman
quìtòquê in pīpiltin, "Xoconānacān." Ni-
man quimontequiuhtìquê in calpixquê
niman quitlatìquê. Niman huēyi tēcuilhuitl
tlaxōchimaco. xocotl huetzi. Ochpaniztli
in onmotlàtòcātlālî in Cuiltlahuatzin ni-
man ye ècoliztli niman ye tepēilhuitl
niman ye quechōlli īpan mic in Cuitlahua-
tzin panquetzaliztli. Niman ye atemoz-
tli tititl izcalli ātl cāhualo. in īpan om-
motlàtòcātlālî in Cuāuhtemōctzin tla-
caxipēhualiztli in quimonpēuh chalcâ
īhuān xocotitlan tlācâ niman quittaquê
tēhuān mohuahuanquê tozoztōntli
īpan in micquê pīpiltin Tzihuacpopoca
Xoxopēhualōc Tzihuactzin Tencuecuenotl

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page