fol. 44v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

Axayaca Totlehuicol. Inic micquê Tzihuac-
popoca quinnāhuatî in Cuāuhtemōc
Amantlān tlenamacac quimilhuî in
tiachcahuān ye omilhuitl in ōtlan huālcece-
milhuitia in Tzihuacpopoca mā itlâ nē-
chayti (?). Niman quìtòquê in tiachcahuān
Mā caquimoyōlitlacalhui in tlācatl
tlacocolizcuitīz ma ticcāhuacān ma yāuh.
Niman ye monāhuatiâ in tlamacazquê
nō yèhuāntin in tiachcahuān in tēmictīz-
quê niman ye quitètemoâ in ōquitta-
quê mohuehuetzquilitihui (?) in cuāuhtemōctzin
niman īquechtlan cānatô quilhuīya, "Oc xihuā-
llāuh on niccauhtzé." Niman ye quihuihuitequi
Huēyi tozoztli Niman ye Toxcatl Etzalqui-
liztli īpan in tēchcempēhualtìquê in Christiano-
mê tēcuilhuitōntli huēyi tēcuilhuitl, niman
ye miccāilhuitōntli. Ic nāuhpōhual tōnatiuh
inic àxīhuac mēxìcāyōtl tenochcāyōtl.

1520
Ic x tlàtoāni ochpaniztli in ommotlà-
tòcātlālî Cuitlahuatzin zan nauh-
pōhualilhuitl in tlàtòcāt que-
chōlli tlami in īpan mic toto-
mōnaliztli inic ōmic ìcuāc yà-
quê in tlaxcalla Castillān
tlācâ.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page