fol. 45r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

1521
Ic xi in tlàtoāni īpan nēmontē-
mi cuahuitlēhua in motlà-
tòcātlālî cuāuhtemōc-
tzin īhuān oncān moyāhuac
in mēxìcāyōtl tenōchcā-
yōtl ìcuāc huālcencalacquê in Espan-
nores.

1522

4. Tōchtli in onoca coyōhuà-
cān marques ìcuāc ōmpa quin-
centlālî in tlàtòquê cuāuhtemōc-
tzin Tlacotzin Oquiztzin Huanitzin
ìcuāc ompēuh in marques
pantlan cuextlan ìcuāc nēz in
xīcòcuitlacandella In mella-
quauh? Alonso Tlacamatlalaca-
tzin Tochpain.

1523
Nicān ommotlàtòcātlālî in cī-
huacōātzintli Tlacotzin in tēcuāuh-
tlàtòquê ìcuāc cuālōc in tōnatiuh.
Ìcuāc nēz in cepocande-
la quinēxtìquê inpa-
nahuiliz īhuān morales
īhuān dicor nandez ic
yancuīcān quitlàpalòquê marques mēxìco.

(8 pōhualli)

1524
Nicān tzintic in teōyōtl ìcuāc
pēuh in ye tēchmachtiâ pa-
dremê

1525
Nicān miquito in cuāuhtemōc-
tzin huēyi mollān

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

cepo-cebo

cristobal -oldfordham

the ihuan...ihuan clause--could it be an imitation of latin et...et

cristobal -oldfordham

mellauhquauh? I know this comment relates to the introduction of candles

cristobal -oldfordham

on the cepocandles: inpanahuiliz makes it so that candela is actually candelâ (plural)---this is odd since the candles are supposed to be inanimate.