fol. 46r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

1531 13 Ācatl

Nicān ommotlālî in don pablo
xōchiquen ìcuāc ye nō ceppa om-
pēōhuac in Cōlhuàcān ìcuāc
totomonihuac ic
xiiii in tlàtoāni

1532 1 Tecpatl

Nicān àcico in presitente ìcuāc
mochīuh in neīxcuītīlli Santiago
ìcuāc in necapatiloc (?) ìcuāc motlapa-
chòquê in cihuâ īhuān ìcuāc quimon-
xixīn in tenōchcâ don pablo ìcuāc
moquetz in òtli chapōltepēc.

1533 2 Calli

Nicān moman in tiyānquiztli Sanc-
to domingo īhuān ìcuāc tlālolīn
cencâ molīn cencâ totōcac
īhuān ìcuāc yancuīcān qui-
macaquê in tōpīlli Francisco
Tzihuacxīlōtl.

1534 3 Tōchtli
1535 4 Ācatl

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

totomonihuac---I'm confused why this is in the impersonal ?