fol. 49v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

In ōàcicô tenōchcâ huiâ ātēnco yèhuāntin
Francisco Ocelotecatl Gabriel Tlomiyauh
Barthasal Xochmitl Sabado in àcicô xvi
febrero.

In ōmotlālî tlachcuitl Sant Lazaro in oncān
mani xacalli yancuīcān mopēhualtî Juevestica
ye xxviii febrero.

1555 Annos 11 Ācatl

In īpan tlàtōco visorrey
cōhuātequitl domingotica
ye xxii setiembre quìtô,
"In lones motēcaz mācēhualli
ontzon calli īpan nāuhtecpantli ommàtlāctli."
īhuān quìtô, "In ītech monequiz ospital ic mo-
quetzaz in oncān cuālōz centzontli pesos. In
quicuāzquê (?) tlatequipanòquê.

Auh in cuicanimê xv pōhualli pesos in
quicuāzquê.

In zan yyopa (?) tiyāmicōc Sant Ypolito miercoles
a. ii. de octubre.

In īpan mopēhualtî tetenāmitl viernestica ye 6 diziembre.

Nō īhuān ìcuāc mochīuh
Antas (?)

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page