fol. 50v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

Nicān ye cāuh in īSacristan Sant Joseph

Nicān ōmopēhualtî in Sant Miguel teōcalli.

Nicān motlàtòcātlālî in don Christohual
de cozma cecetzin 6 Enero

1557 Annos 13 Calli
Nicān moquetz ācalòtli tehui-
loyocān ye 26 Marzo.

6 Junio nicān in quincentlālìquê tlàtò-
quê inic machitīlōquê
ca ōquimomaquilî in ī-
tlàtòcāyōtzin Emperador ōmacōc in don Philippe
pricipe yèhuātl īpampa in tlayahualōlōc
ye ēyilhuitl in papācōhuac.

Nicān ye cāuh in īcaltzin Sacramento
īhuān mochi nēz in īneīxcuitīllō Sanc Francisco

In on oceppa yâ tiyānquiztli miercoles xiii
octubre

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page