Födda, vigda och döda i Grangärde 1628-1733

Pages That Need Review

Vigda i Grangärde 1628-1725

23
Needs Review

23

1699 19/12 Lars Christophersson i Sunnansjö + H. Kerstin Pärsdotter i Holen.

Pär Olofsson på Heden+ Brita Olofsdotter i Rossa. Hindrich Larsson i Lodwika + H, Anna Mattsdotter, sal. Lars Elias • . 26/12 Samuel Pärsson i Gonäs + Kerstin Andersdotter från Söderbärke . 1700 7/1 Erich Olofsson i Enkullen + Anna Jaoobsdotter i Enkullen. . 11/2 Måns Andersson från Sköfde i Wästergyllen + Elisbata Johans- , dotter i Sunnansjö. 24/2 Lars Larsson Liten i Wäs,t ansjö + H. Karin Halfvarsdotter, salig Lars Mahls . 25)!2 Olof Pärsson 1 Gärdet+ Margreta Olofsdotter i Gärdet. Erich Olofsson i Kyrkobyn + Elisabet Mattsdotter 1 Hästberget. 9/} Petter Johansson i Orrnäs + Elisabet Jörensdotter i Ufberget. 2/4 Erich Erichsson i Sunnansjö + H. Brita Mickilsdotter, salig Matta Hanssons . 29/4 Pär Larsson Skom. i ,,,.åstansjö + Elisabe t Pärsdotter i Räfvåla. Johan Larsson i Hellsjön + Marit Larsdotter från Järna sochn. 10/5 Hans Pärsson i Räfvåla + Elisabet Mattsdotter i Enkullen. 24/6 Pär Andersson ifrån Sörgowik + Elisabet Larsdotter i Gonäs. 29/6 Pär Erichsson ifrån Biörbo + Margreta, Jona.s Knas dotter 1 Kyrkobyn. 1/7 Petter Jönsson Hammarmästaren+ Brita Josansdotter i Lodwika. Erich Erichsson Hammarmästaren+ Kerstin Jönsdotter i Lodwika. 15/7 Lars Jönsson i Nissbo + Karin Erichsdotter i Enkullen. 22/7 Matts Hansson i Wahlbäcken + Barbro .Andersdotter i Wästansjö. Lars Pärsson i 1-/ahlbäcken + H, Brita Erichsdotter, salig Hans Nilssons i Täppan, Jonas Nilsson i Wästansjö + H. Kerstin Hansdotter i Enkullen. 29/ 7 Olof Pärs son Bonde i Gär de + H. Kahrin·, Halfvarsdotter i Saxhytta. 5/8 Petter Andersson i \fås tansjö + H. Barbro Widichsdott.e r i Kyrkbyn. Nils Johansson ifrån Julsjö sochn + H. Jolari t Jönsdotter, salig Petters vid Hitten. 16/9 Cl emet Clemetsson ifrån Nybruket + Barbro Ersdotter i Långmyran. 2}/9 Pär Mattsson i Enkullen + H. Kerstin Halfvarsdotter i Pärsbo. Anders Erichsson i Snöåhn + ·Karin Erichsdotter i Sörgowik. Lars Hansson i Sörgowik + Kers tin Erichsdotter ibidem. Hils Hansson i Hällsjön + Kerstin Erichsdotter ibidem. Matta Olofsson i Gärde+ }la.lin Erichsdotter ifrån Wika. Hans Halfvarsson i Svarthytta+ Brita Seffretsdotter i Torrfasten. 5/10 Israel Israelsson i Räfvåla + Margreta Pärsdotter i Laxsjön. 7/10 Erich Seffredsson i Skattlösberg + H. Marit Hindersdotter i Brynberget. Widich Pärsson i Gonäs + Margreta Hansdo tter i RäfVåla. Lars Larsson i Skeppmora + Kerstin Erichsdotter i Biörnhyt ta . Jöns Jönsson i (Jägarnäs + Anna Samuelsdotter · i Gonäs, Pär Hansson i Hellsjön + H. Margreta Olofsdotter ifrån Säter. Erich Johansson från Hybruket + Margreta Andersdotter i Krabbsjön. Petter Larsson vid Lodwika Bruk+ Karin Johansdotter ifrån Horgården och l!orrbärke sochn. Anders Fredrichsson ifrån Snöån + Eva Erichsdotter i Hellsjön. 14/10 Anders Andersson i Jänsberget + Kerstin Erichsdotter i Saxhyt ta . 21/10 Hans Olofsson i Horrbo + Elisabet Olsdotter på Heden. Mat ta Erichsson på Heden+ Kerstin Olofsdotter ibidem. 28/10 Hans Hansson i Sörgowik + Karin Johansdotter Bura i Sör gowik. 1/1 1 l!ils· Hansson i Rossa + Anna Andersdotter i Kyrkobyn . Erich Erichsson på Holen + Anna Sa.muelsdotter i Landforsen. 4/11 Olof Halfvarsson i Kyrko byn + H. Anna Halfvarsdo tter, salil Eack Lasses änka. Jonas Mattsson i Nissbo + H· Elisabet, sal. And. llilses . 11/11 Lars Pärsson Knas i sunnansjö + H. Karin Larsdotter, salig Pär Larssons ibidem. Lars Pärsson i Holen + Brita Erichsdotter i Kyrkobyn.

Last edit 5 months ago by guest_user
24
Needs Review

24

1700 11/11 Pär Widichsson i Kyrkobyn + Anna. Erichsdotter ibidem.

Johan Knutsson vid Mitten+ Keratin Erichsdotter i Stoclcgropen. 18/11 Anders Mickilsson i Laxsjön + Brita. La.rsdotter vid Rämen. 1701 6/1 Olof Nilsson i östa.runyra. + Anna. Hansdotter. 10/2 Ol of Pärsson Bagge ifrån Norge+ H. Elisabet Fyhr, salig Pär Sta.ffua.nssons. 25/3 Ma.tts Larsson i Tennberget + Anna. Joha.nsdotter i Enkullen. 7/4 Samuel Pärsson Klockare i Lodwika. + H. Anna. , salig Anders Rennicks i Gonäs . I sach Hansson ifr1n Räfväla. + H. Anna, sal. J.lärten Hans i Lägnäs . 30/4 Nils Erichsson ifrän J änssundet + Ma.rgreta. , Anders Tupps pä Heden. 5/5 Lars Sunesson i Lodwika + Elisabet Ma.ttsdotter i Nissbo . 19/5 Anders Andersson Köra.re på Lodwika Bruk + !1argreta. La.rsdotter ibm. 12/6 Erich Olofsson i Norrbo + H. Karin Joha.nsdotter, salig 24/6 Erich Erssons i Norrbo. Jöra.n Hansson i Enkullen + Brita Ha.nsdotter ifrån Hell sjön. 30/6 Joha.n Erichsson i Sa.ndwiken + Barbro Erichadotter i Sunna.nsjö. Hans Hansson i Räfväla + Elisabe t Ol ofsdotter ibidem. 2/7 Erich Jonsson i östa.nmyra. + Marit Hal fva.rsdotter i Kyrkobyn. 7/7 Olof Mattsson vid Rämen + Elisabet I1a.ttsdotter i Ramshytta.. 21/7 Erich Mickilsson vid Laxsjön + Karin Jöra.nsdotter ibidem. 11/8 Halfvar Anders~on i Norrbo + Margreta Samuelsdotter i Gonäs. 19/8 Lars Erichsson i Saxberget+ Kerstin Joha.nsdotter fr. Norrberke . 15/9 Samuel Widichsson i Knutsbo + El isabet Jönsdotter i Skeppmora.. Lars Widichsson i Knutsbo + Brita. Jönsdotter i Skeppmora. 22/9 Erioh Päreson i Gonäs + Karin Andersdotter ibidem. Johan Jönsson i Gonäs + Barbro Pärsdotter ibidem. Pär Pålsson vid Långmyran+ Brita La.rsdotter ibidem. 2')/9 Olof Andersson i Räfvåla. + Anna Na.ttsdotter i Enkullen. Erich Hansson i Räfvåla + El isabet Andersdotter ibidem. 6/10 Pär Erichsson i Söraowik + Brita Pärsdotter i Grötänget. 13/10 Erich Erichsson från Norrbo + K~rin Hansdotter från Botgärde . Anders Pärason frän Nya. lCoppa.rber8'et + Hargreta. Ha.nsdotter vid Grängesberset. 20/10 Hans Olofsson Buller i Norrbo + Karin Andersdotter på Heden. Nils Nilsson i Gonäs + Karin Olofsdotter i Grötänget . Erich Andersson pä Heden+ Brita Ol ofsdotter i Grötänget. 27/10 Knuth Andersson i Wästansjö + Anna Hansdotter i Botåsen. Erich Pärsson i Grufberget och Norrbärke + Anna. Andersdotter i Lodwika. 28/10 Johan Pärsson vid Jänsen + Elisabet Larsdotter i Wästa.nsjö . 1/11 Pär Hansson Smed i Wäs tansjö + H. J.la.rgreta Ol sdotter vid Ufkiärn. Olof Eriohsson i östanmyra. + Kerstin Ologsdotter i Uorrbo. 3/11 Hårten Pär sson i Bringsjöberg + B. I ngri Jönsdotter , salig Hatts. 10/11 Hindrich Tomasson från Hellefors· + Walbor Hansdotter i Abborrberg , 1702 6/1 Erich Olofsson vid Enkullen + Elisabet Sa.muelsdotter i Grufberget. 9/2 Anders Jonsson i östanmyra + Eli sabe t Hansdotter ifrån Moren och Norrberke sochn. 18/2 Johan Jönsson i Jäga.rnäs + H.• Elisabet Andersdotter, sal . Nils Nil Olofsson vid Enkullen + Kerstin Ol ofsdotter ibidem. 9/3 Erich Za.cha.ria.s Nilsson ifrån Sjövad + Sigrid Andersdotter i Digervåbla. 23/3 Tobias Larsson Hengnan + Elisabet Mattsdotter i Rosaa-. 7/4 Johan Johanssoni ifrån Sundet och Norrberke + Brita Samuels15/6 dotter i Lodwika. Hans Hansson ifrån Snöän + Karin Benjaminsdotter i Lodwika. Johan Johansson i Sörgowik + Karin Erichsdotter i Skeppmora . 22/6 Matta Jonsson i Wästansjö + Elisabet Ha.nsdotter i Forstäppan. 24/6 Pär Andersson i Sunnansjö + H. Marit Ericbsdotter, salig Erich Hansson i Lågnäset. Anders Andersson i Broby + Margreta J oha.nsdotter i Sunnansjö. Ma.tts Andersson i Broby + Anna. Christophsrsdotter i Sunnansjö. 29/6 Ericb Olofsson på Heden + H. Kerstin J oha.nsdotter, salig Erich Olofssons i Rossa. .

Last edit 5 months ago by guest_user
25
Needs Review

25

Andersson i Räfvåla + H. Kar in Larsdotter, salig Samil Jons . 1702 2/7 Olof Lars Jonsson från Finnbo i Norrbärke + Elisabet Mattsdot ter uti 6/7

)

'--'· .

stensbo . Hindrich Andersson i Laxsjön+ Ingrid Johansdotter ibidem . 25/7 Lal.'s Erichsson ifrån Järna sochn + Elisabet Larsdotter i Gonäs . 17/8 Erich Hindrichsson ifrån Knipberget och Norrbärke + Anna Eliasdotter Landforsen. 19/9 Hans Jönsson ifrån Gru.f"berget + J1alin Pärsdotter i Torrfasten . 21/9 Lars Hansson i östa.nmyra + Kerstin Johansdotter i Krabbsjön . 29/9 Ma.tts Toma.sson vid Brynberget + Elisabet Halfvar sdotter i Pärsbo. Anders Larsson ifrån Yxen + Marit Larsdotter i Skattlösberg. Lars Johansson Smed vid Lodwika + Maria Johansdotter i Sörgowik. 5/10 Pär Halfvarsson i Klenshytta + Elisabet Erishsdotter i Hellsjön. Lars Pärsson i Wäs~ansjö + Kerstin Andersdotter i Ufberg. 12/10 Olof Olofsson i Norrbo + Karin Johansdotter på Heden. Lars Larsson i Skattlösber50t + Karin Mattsdotter i Norrbo . Anders Andersson 1 Räfvåla + Blisabet Erichsdotter i Saxberget . 16/10 Hans Erichsson i Gillermarken + Kerstin Olofsdotter. 19/10 Petter Lars son på Heden+ Brita Olofsdotter i Hengnan. Christopher Hansson i Östanmyra + Kerstin Biörsdotter i Västansjö. 26/10 Lars Christophersson på Holen + Elisabet Erichsdotter i Kyrkob1Jl . 9/11 Matts Erichsson vid Rå.men+ Brita Andersdotter i Kyrkobyn. tlils Olofsson ifråb Starbo + Karin Nickelsdotter. 16/11 Samuel Knutsson ifrån Tuna Hästberg+ H. Kerstin Olofsdotter, salig Pär Jons. i Laxsjön. 28/12 Olof Pärsson i Sunnansjö + H. Karin Hansdotter, sal . Erich Erichssons i Rönn~öst. 1703 1/1 Lars Hansson Smed i Räfv!la + Brita Erichsdotter i östa.nroyra. 1/~ Olof Olofsson i Hällsjön + Elisabet Hansdotter i Grä.ngesberg. 30/3 Johan Jönsson i Jlissbo + Karin Hansdotter från Nya. Brukat. 19/4 Gunnar Johansson ifrån Norrberke + Sigrid Larsdotter i Kyrkobyn. 24/li Pär Jifilsson vid Jänsen + Elisabet Biörnsdotter i Wästansjö. 31/5 Johan Jöransson från Daka.rsbo + Brita lfidichsdotter i Knutsbo . 7/6 Lars Johansson från Sundet+ Rebecka Pärsdotter i Lodwika. Olof Erichsson i Biörnhyt ta. + Brita Larsdot ter i Räfvåla. 14/6 Erich Widichsson i Sandwiken + Elisabet Erichsdotter i Broby. Anders Erichsson i Grötänge + Elisabet Widichsdotter i Sandwiken. Jon Erichsson i Broby + Karin Widichsdotter i Sa.ndwiken . 21/6 Pär Pärsson från Pärsbo + Elisabet Larsdotter i Gonli.s. Nils Pärsson i Sunnansjö + Aargreta La.rsdotter ibidem. Christopher Christophersson i Uästansjö + Elisabet Jobansdo tter . 24/6 Christien Carlsson i Hellsj ön + Margreta Hemmingsdotter. 5/7 Erich Nilsson i från Arboga + Karin Jonsdotter i Lodwika.. 19/7 Måns Danielsson+ Sara Johansdotter på Lodwika Bruk. 2/e Olof Mattsson på Bruket+ Anna Johansdotter ibidem . 13/9 Pär Nilsson ifrån Enkul len + Elisabet Milsdotter i Räfvåla, Pär Hansson i Räfvåla + Karin Pärsdott er ibidem. !<ils Larsson ifrån Skeppmora + Marit Pärsdotter ? i Räfvåla . 20~9 Olof Andersson ifrån Grufberget + Karin Nilsdotter i Norrbo. 29/9 Johan Baasson i Pärsbo + H. Margreta, sal. Erich Pärs i Norrgowi k Ma.tts liilsson ifrån Sunnanbyn, Floda + Anna Jör ansdotter ifrån Kopparberget . 11/10 Lars Olofsson i Grötänge + Erisabet Fra.nsdotter 1 Sunnansjö . Hans Mårtensson i Grötänge + Brita Hansdotter i Norrbo . 18/10 Olof Andersson ifrån Skomma.rbo och Norrbärke sochn + Karin Larsdotter i Wästansjö. Hans Mattsson ifrån Tuna + Bl isabet Olsdotter i Kyrkobyn. a/11 Erich Larsson i Hengna.n + Margreta Mattsdo t ter från Gonäs . Johan Pärsson i från Gonäs + Karin Larsdo tter på Lisaelheden. Lars Larsson Smed från Rämen + Brita Erichsdotter i Kyrkobyn . 1511 1 Christopher Hansson i Sunnansjö + H. Brita, sal. Nils Olssons . 28/11 Lars Andersson i Enkullen + Marereta Ma.ttsdotter ibidem.

Last edit 5 months ago by Grangärde
26
Needs Review

26

1704 3/1 Johan Andersson på Holen + Karin Larsdotter i Lågnäs. Pär Nilsson i Wästansjö + Kerstin Nilsdotter ibidem. 3/4 Niclas Krabbe vid Stellwiken + Elisabet Samuelsdotter f_rån Näs och Norrberke sochn.

18/4 Pär Larsson i Wästansjö + Kerstin Häkansdotter i Norrbo .

Samuel Hansson i Stensbo + llri ta Erichsdotter i Lodwika. 19/!> Lars Larsson i Norrbo + H. Kerstin Olofsdotter, sal . Erich Fachts på Heden. · 24/!> Erich Christophersson i Sunnansjö + Elisabet Hansdotter i }lotgärde. 26/6 Pär Pärsson fråb Snöän + Elisabet Olsdotter i Lodwika. 29/6 Lars Andersson i Lodwika + H, Karin Larsdotter, salig Ol ofs . 3/7 Samuel Pärsson i Pärsbo + El isabet Johansdotter ibidem. t ars Pärason på Holen + Margreta Pärsdotter från Tuna. Hans Hansson i l!orrbo + Brita Jonsdotter ibidem. • Olof Jonsson i Norrbo + Kerstin Mattsdotter ibidem. Samuel Erichsson vid Hällsjön + Karin Erichsdotter i Klenshytta . 10/7 Erich Jönsson i Skeppmora + llrita Andersdo tter i Gonäs . 25/9 Jöran Johansson från Hagge + Elisabet Gabrielsdo tter i Lodwika. 9/10 Olof Samuelsson i Gonäs + Karin Pä.rsdotter i Skepparberget . Hatts Johansson i Snöklint en + Kerstin Erichsdotter i Saxberget. Tomas Larsson vid Nitten + Kerstin Måreensdotter rr. ?lybrukst. Pär Olofsson i Räfvåla + Brita Hanadotter i Grängesberg. 21/10 Erich Hansson i Wahlbäcken + Elisabet He.lfvarsdo,tter i Pä11sbo . 23}1fl Pär Pärsson i Lodwika + Ma.rgreta l·Iattsdo t ter i Nissbo. Erich Pärsson i Räfvåla + Kerstin Pärsdotter i Sunnansjö. Pär Andersson i Räfvåla + Elisabet Hansdotter ibidem. Petter Pettersson fr. Norrhörken + Anna Mattsdotter i Skattlclsberg. 30/10 Nils Hilsson i Wästansjcl + Brita Pärsdotter ibidem. Olof I-1attsson i Wåstansjcl + Karin Olofsdotter ibidem. 1/11 Jon Larsson i Grötänge + Karin Fransdotter i Sunnansjö. ~i!rten Fransson i Sunnansjö + Barbro Pärsdotter ibidem. Erich Larsson i Wästansjö + Karin Larsdotter i I(yrkobyn. 6/11 Erich Zrichsson i I(yrkobyn + Elisabet La.rsdotter på Heden . Nils Mattsson i Norrbo + Kerstin Halfvarsdotter i Pärsbo . 13/11 Johan Larsson i Gonäs + Marina Larsdo t ter i Grufberget. 20/11 Anders Zrichsson smeddräng vid Lodwika + Kerstin J önsdotter i llissbo. 23/11 Daniel Jönsson från Fl en+ Karin Erichsdotter ,å Lisselheden . 28/12 Erich Erichsson i sunnansjö + H• Marit , sal. Noth Erichs i I(yrkbyn. 26/12 Erich Jöra.nsson i Skattlösberg + Maria Tomasdotter i Håberget.

.Erich Pärsson Mugg i Norrbo + Karin Olsdot ter i Rossa. . 1705 2/2 3/4 Ol of Larsson i Norrbo + Kerstin Erichsdotter i östan.myra. 23/5 Tomas Månsson från Sillchen + H. flarit Marcusdotter i Långvasselhec Jörab Jöransson från Nås Finnma.rk + Walborg Pärsdotter i Flen.

4/6 Erich Halfvarsson i Pärsbo + H. Susanna Olofsdotter, sal . Erich Bu.res .

18/6 Anders Andersson från Tuna + Kerstin Larsdo t ter lllom. 2/7 Pär Widichsson i Knutsbo + Elisabet Mattsdotter vid Rämen . 10/9 Olof Clemetsson + Elisabet Pålsdotter, Lappfolk . 29/9

Lars Hansson i Grängesberg +· Kerstin Larsdotter fr. llorrbärke.

1/10 Samuel Eriohsson fr . Marnäs + Elisabet Benja.minsdo t ter i Lodwika. 5/10 Herr Lorents Lidgren llokhållare • ia Gisslarbo + Maria Höiken på Lodwika.

8/10 Pär Samuelsson i Gonäs + llri ta Hansdotter från Wästa.nsjö . 15/10 Johan Mattsson i Roskänget + Anna Larsdotter vid Saxen .

Hans Erichsson i Gärdsveden + Karin Pärsdotter i Hästberg. i Gonäs + }!argreta Larsdotter ibidem. Johan Jönsson i Sörgowik + Brita Andersdotter. Er ich Olofsson i Pärsbo + Margreta J.lårtensdotter fr . Olshyttan. 29/10 Ma.tts Hansson i Norrbo + Ker stin Larsdotter vid Saxhyttan . Lars Jonsson i östanmyra + Sara Johansdotter fr . Uorrbärke . Erich Pärsson i Sunnansjö + Margreta Erichsdotter i Lågnäs.

Last edit 5 months ago by Grangärde
27
Needs Review

27

1705 5/11 Christopher Hansson i Rossa + Brita Pärsdotter ibidem. Erich Larsson i Wästansjö + Brita Nilsdotter 1 Jäneen, Johan Christiansson i Hällsjön + Bri t a Welamsdotter ibidem. 12/11 Erich Erichsson i Sandwiken + Elisabet Larsdotter i Sunnansjö.

Matta Mattsson i Skattlösberg + Marina Mår tensdo t ter i Bringsjöb·, 4/2 Pär Pärsson i Häs t berg+ Brita Hansdotter vid Rämen , 22/4 Pär Erichsson ifrån Krabbsjön + Karin Olofsdotter fr. Spr äklan , 14/5 J,Iatt s Jör ansson i Skattlösberg + R, Margre t a Nilsdotter, salig Pär Mattssons , 10/6 Pär Jönsson i Gonäs ,+ Elisabet Hohansdotter i Sörgowi k, 17/6 Daniel Pärsson fr. Snöån + Maria Benjaminsdotter i Lodwika , 24/6 Johan Päreeon ifrån Ruggarbo i Norrbärke + Catharina Eliansdotter i Hel lsjön, 8/7 Anders Fredrichseon i Hel l sjön + Karin Erichsdotter i Enkullen, 29/7 Erich Erichsson i östanmyra + Kerstin Mattsdotter på Lillheden, 16/9 Anders Andersson fr . Skeppmora + Elisabet Persdotter i Rä.f'våla . Lars Pärsson i Räfvåla + Anna Erichsdotter ifrån Enkull en . 29/9 Hans Well amsson i Hellsjön + Ingri Hansdotter i Gonäs. 30/9 Johan Erichsson i Enkullen + Sara Abramsdo tter ibidem. Ni l s Mattsson vid Enkullen + Karin Abramsdotter ibidem. 7/10 Johan Johansson vid Krabbsjön + Brita Mårtensdotter i Torrfasten, Jöran Andersson från Tuna + Karin Ersdotter i Morberget. Christopher· Mårtensson i Torrfasten + Sigrid Ericbsdotter, sal ig Ericb Johanssons i Krabbsjön . Lar s Pärsson i Torrfasten + Elisabet Larsdotter i Krabbsjön , 14/10 Lars Pärsson i Sunnansjö + Kerstin Pärsdotter i Pärsbo. Olof Olofsson i Stensbo + Ker stin Pärsdotter ibidem, 21/10 Erich Jonsson Werre + Kerstin Arfvedsdotter från Halung , 28/10 Johan Chri stophersson i Sun,sjö + Elisabet Andersdotter i Heden , Nils Mattsson i Täppan + Karin Olofsdotter p,1 Reden , 4/11 Nils Erichsson i Östal1JllYra + Anna Pärsdotter i Bergsbo, 30/10 Sverkill Johansson , Herr Ternstens tienare i l!orrbärke + + H, Karin Erichsdotter , sal. Pär Hennichssons i Pärsbo , Jöns l!ilsson Ram,narsmedsdräng + Sara Olofsdotter 1 Norrbo, 11/11 Pär Andersson i Mohrgä.r det + Brita Larsdotter 1 Kyrkobyn, 28/11 1707 28/4 Nils :!:richsson 1 Klensbyttan + H, Elisabet Päredotter, salig Lars Hanssons i Gonäs. Olof Larsson vid Nitten + Marina Hansdotter ibidem. 10/5 Anders Olofsson fr , Grufriset + Elisabet Hansdotter i Sörgowik , 9/f Johan Hansson i Sörgowik + Anna Staff ansdotter i Pärsbo. 16/6 Johan Staffansson i Pärsbo + Anna Olofsdotter från Starbo . 24/6 Erich Pärsson 1 Hästberget+ H, Karin Erichsdotter, salig Erich Skom!llSres i Rämen . Erich Olofsson i Botåker + Karin Ersdotter 1 Sunnansjö , Jon Christophersson i Sun,sjö + Ker stin Ersdotter ibidem. Erioh Erichsson i Bagge+ Bri ta Johanedotter i Pärsbp , 30/6 Pär Pärsson vid Vahlbäcken + Karin Pärsdotter i Rä.f'väla. 7/7 Olof Mattsson i Roskänget + Karin Eri chsdotter i Långmyra. 17/7 Pär Jönsson vid Häl lsjön + Brita Pärsdotter ibidem. 4/8 Hans Larsson i Pärsbo + El isabet Larsdotter ibidem, 15/9 Erich Hattsson vid Rämen + Karin Andersdotter i Hästberg, 22/9 Olof Larsson Snickare från Fryksdalen + Karin Larsdotter i Enkullen. Anders Andersson i Enkul len + H, Kerstin, sal , Pä.r Matta ibm. 29/9 Benjamin Samuelsson i Hillänget + El isabet Johansdotter i Heden , Olof Erichsson i Laxsjön+ Anna Erichedotter i Pärsbo , 6/10 Lars Jönsson vid Lodwika Bruk + Malin Danielsdotter fr. Tuna. 13/00 Johan Johansson på Heden+ Kerstin Hansdotter i Roesa, 20/10 Hatts Erseon Hotbindare i Saxhyttan + Anna Hansdotter i Stenebo, Erich Pärsson i Gärde+ Carin Erichsdotter i Saxh~ttan. 27/10 Olof Olofsson p.\ Heden+ Brita Samuelsdotter i Dakarsbo.

Last edit 5 months ago by Grangärde
28
Needs Review

28

1707 27/10 Pär Erichsson på. Lillheden + Barbro Olofsdotter i Stensbo. Anders Andersson i Wästansjö + Karin J.!attsdotter 1 stensbo. Hans Mattsson i Gonäs + H. Ma.rgreta Erichsdotter, salig , Daniel Hanssons i Gonäs , 10/11 Johan Nilsson från Lernbo + Kerstin Olofsdotter vid Rämen. Christopher Erichsson i Sun.sjö + Karin ~la.ttsdotter i Jänsberg, 17/11 l{ils Nilsson vid Jänsen + Kerstin Mattsdo tter i Ufberget, 1708 6/1 Pär Erichsson i Wästansjo + Anna Hansdot ter i Botgärde.

Pär Erichs-son vid Oxvåhlen + Margreta Mickelsdotter i Laxsjön. 23/1 Herr Magnus Lindelius i Lexand + J, Elisabet Fahla.nder, 2/2 Olof Pärsson i Botåker + Brita. Joha.nsdotter vid Ufkiärn , Erich Mattsson i Hästber get + Barbro Thomasdotter i Brynberget, 9/2 Hindrich Larsson fr . Snöklinten + H, Sigrid Nilsdotter ifrån Skeppa.rberge t, • Staffan Jo!Jansson Hwass i Pärsbo + H. Karin Pä:rsdotter f:r, TUna, 20/3 Lars Erichsson Botåker + El isabet Erichsdotter i Sunna.nsjö, 7/6 Pär Ericbsson i i Botåker + Barbro Christophersdotter i Sun,sjö , Pär Widiohsson i Sandwiken + Elisabet Elia.dotter i sun.sjö. 14/~ Erich Andersson i Wästansjö + Margreta. Eliadotter ibidem, Olofsson i Räfvåla + Elisabet Jönsdotter i Norhyttan. 17/6 Anders Erich Jönsson i Norhyttan + Kerstin Olofsdotter i Räfvåla, Erich Pärsson i Pärsbo ·+ Anna Hanadotter i Sörgowik. Christophersson på Holen + Kårin Pärsdotter i Rossa. 24/6 Matta Erich Mårtensson i Lågnäs + Kerstin Christophersdotter på Holen, 5/7 Erich Danielsson från Köllnäs i Norrbärke + Sara Eliansdotter i Hellsjön, Erich Christiansson i Hellsjön + Brita Christiansdotter ibidem, Lars Christiansson i Hellsjön + Anna Andersdotter i l!orb. Hellsj<in, He.tts Jönsson i Hellsjön + Brita Carlsdotter i Klenshyttan . 2/8 Erich Pärsson i Wästansjö + Kerstin Erichsdotter i sunnansjö. 18/8 Herr Notarien Otto Becker+ Catharina Kart, sal. Lars Saxenbergs. Nicola.us Eldsundius + H, eatha.rina, sal , Skä:rings i Enkullen, 8/9 Herr ~Iatts fr. No:rrhörken + Agneta Pärsdotter i Nitten, 20/9 MärtenThoma.sson Olofsson + :Carin Larsdotter i Wästa.nsjö . 21/9 Hans Samuelsson ii Botåker snöån + Sara i östa.nabo , 27/9 Anders Johansson fr, Skomraa.rbo Erichsdotter + Elisabet Widichsdotter i Knutsbo, 29/9 Hans Pärsson i Sörgowik + H. Brita Halfvarsdotter, sal ig Pär l<lattssons i Pärsbo. Pär \fidichsson i Lodwika + Brita Larsdotter fr . Krabbsjön . 30/9 Hans Johansson Eusk + H. Elisabet Olofsdotte:r, salig , 4/10 J öran Mahls änka. 11/10 Erich Mn.ttsson i Stensbo + Ma.rgreta Erichsdotter i Saxhyttah. Lars Erichsson i Räfvåla + Karin Olofsdotter i Morberget. Pär Hansson i tandforsen+ Kerstin Hansdotter i Sörgowik. Erichsson Snickare i Gärde+ Brita Larsdotte:r i Saxhyj;tan , 25/10 Erich Anders Hansson i Norrbo + Barbro Johansdotter i Kyrkobyn. 1/11 Pär Hansson i Pärsbo + Karin Samuelsdotter i Gonäs. Olof Pärsson i Gärd'e + Karin Andersdotter i Kyrkobyn. Lars Jöransson i Laxsjön+ Kersten La.rsdotter vid Rämen. Anders Olofsson i Hängna.n + Elisabet La.rsdotter i Norrbo. s/11 Erich Mattsson på. Lillheden + Karin Pärsdotter vid Ufkiärn. Johan Johansson Smeddräng vid Lodwika + Karin, Jöran Byggmästersi 15/11 Anders Pärsson i Hästberget + H. Ingrid Johansdotter, salig Hindrich Anderssons vid Laxsjön, Anders Pärsson i Wästansjö + Karin Erichsdotter i Forstäppan. !,iattsson i Enkullen + Karin Larsdotter i Klenshyttan, 21/11 Matts Olof Hansson i Sörgowik + Anna Widichsdotter i sunnansjö, 22/11 Hans Häkansson i Norrbo + H. Karin Larsdotte:r, salig Anders Olssons änka. i HästberB9t ,

Last edit 5 months ago by Grangärde
29
Needs Review

29

1709 10/1 Samuel Classon i Hellsjön + H· Ingrid Botilsdotter, salig

Olof Hanssons ibidem. Olof Nilsson vid Biörnhyttan + Elin Märtensdotter fr . Nybruket •. Olof Pärsson i Pärsbo + Margreta Larsdotter ibidem. Johan Erichsson i Kyrkobyn + Elisabet Jonsdotter frän Winwebo . Erich Erichsson i Gillermarken + Malin Andersdotter i Digervåla. Samuel Danielsson Bille i Sörgowik + Brita Nilsdotter i Skeppmora. Nils J.länsson fr!n Smedbacken i Norrbärke + Sara Erichsdotter i Biörnhyttan. Halfvar Larsson i Räfvåla + Malin Erichsdotter i Saxberget. 10/6 Isach Pärsson i Pärsbo + J.largreta Hansdotter i Botgärde. 20/6 Hatts Erichsson i Broby + Elisabet Johansdotter i Sunnaasjö. 11/7 Jonas Pärsson ifr. Norrbärke + Rebecka Hansdotter i Sörgowik. 1/0 Lars Larsson i Lodwika + Elisabet Andersdotter i Frugården, 26/9 Hindrich Johansson i Hagge + Anna Ericbsdotter i Skeppmora. Olof Pärsson i Räfvåla + Elisabet Hansdotter i Biörnhyttan. 29/9 Anders Larsson ifrån Hörken + Karin Olofsdotter i Saxberget. 3/10 Johan Erichsson i Forstäppan + Sigrid Erichsdotter i Orrnäs. Olof Hansson i Laxsjön+ Sara Lar sdotter vid Rämen . 7/10 Lars Samuelsson i Lodwika + Kerstin Erichsdotter i Pärsbo. 10/10 Pär Eliasson i Sunnansjö + Margreta Mattsdotter i Broby. Hans Johansson Smeddräng i Lodwika + Kerstin Zachrisdotter vid' Lars bo . 24/10 Pär Mårtensson i Lägnäs + Karin Olofsdotter i Botåker. 1/11 Pär Larsson i Kyrkobyn + Margreta Pärsdotter vid Rämen. Matta Olofsson i Horberget + Sara Andersdotter i Digervåla. 7/11 Thomas Erichsson ifr. Nybruket + H. via.rit Marcusdotter, salig Thomas ~.il.nssons Då Lånavasselheden. Lars Erichsson i Kyrkobyn + Karin Olofsdotter på Heden. 28/11 Mårten Pärsson i Sunnansjö + Anna Pärsdotter ibidem. Johan Pärsson i sunnansjö + Elisabet Pärsdotter ibidem. ;o/11 Johan Ab~amsson i Hellsjön + H. Anna Jacobsdotter, salig Gästgifvarens Olof Widich!lsons i Kyrkobyn änka. 26/12 Lars Pärsson i Wahlbäcken + Kerstin Jonsdotter i Norrbo. Olof Olofsson i Norrbo + Brita Danielsdotter i tandforsen . 28/12 Pär Mattsson i östanmyxa + Brita Erichsdotter i Saxberget. Anders Ha.lfvarsson i Klenshytta + Margreta Abramsdotter i Hellsjön 1710 16/1 Matte i Stensbo + Ma.rgreta Olofsdotter ibidem. 8/5 Anders Mattsson Mattsson Roskenget + Elisabet Larsdotter vid Saxen. 30/5 Anders Pärsson påi Helen+ Elisabet Larsdotter i Häätansjö. Lars Pärsson i liitten + Karin fr . Nybruket. 3/7 Samuel Mickil sson i Laxsjön+ Ma.ttsdotter Anna Olofsdotter 1 Hängnan. 25/7 Lars Larsson 1 l!orrbo + Margreta Andersdotter ibidem. 31/7 Erichsson i Lodwika + Kerstin Pärsdotter i No t gården. 18/9 Anders Isach Hansson + Anna Olofsdotter ibidem. · 21/9 Daniel Larssoni i Lågnäs Gonäs + Marit Pärsdotter i Räfväla. Christopher Larsson i Sunnansjö + Elisabet Olsdotter i Botåker. 29/9 Halfvar Pärsson i Marnäs + Maria Pärsdotter i Lodwika. 2/10 Bengt Andersson Syl+ Kers t in Andersdotter i Backbyn, N.Bärke. Mårten Abramsson i Hellsjön + H. Elisabet Johansdotter, salig Erich Mattssons änka i Enkullen. Lars Larsson från Abborrtiern i Norrberke + Anna Andersdot ter i Enkullen . 9/10 Seffred Jöransson i Skattlösberget + Marit Ma.ttsdotter ibidem. 16/10 Anders Hansson Hjulmakare i Rossa + Anna Pärsdotter i östanbjörka Erich Pä.r sson i Klensbytta + Brita Erichsdotter ibidem. Lars Erichsson Hamrna.rs!Uldsdräng i Lodwika + Karin Pärsdotter i Sör~owik. Mattsdotter i Täppan. 23/10 Lars Larsson i Wästansjö + Kerstin + Kerstin Larsdotter i l:Orhyttan. Anders Nilsson i \fåstansjö Maria Hindrichsdotter i Olsjön. Hans Andersson i Räfvåla +

Last edit 5 months ago by Grangärde
30
Needs Review

30

1710 23/10 Hindrich Larsson fr , Hellefors + Valborg }!attsdotter ifrån Brings j öberg. 30/10 Herr Johan Hedens tröm Kopparslagare + H, Brita Liung, salig Herr J onas Kopps . Nils Pärsson pä Holen + Karin Jonedotter i östa.nmyra. 6/11 Pär Andersson vid Rämen + Sara Le.rsdotter ifrän Grufriset, Hans Pärsson i Botäsen + Karin Pärsdotter i Orrnäset. 13/11 Johan Erichsson i Kyrkobyn + Kerstin Hattsdotter pä Holen , Anders Erichsson i Sunnansjö + Brita Hansdotter pä Hol en. Hans J.!är tensson i Lågnäs + Karin Hansdotter pä Holen , Pär Mattsson i Sandwiken + Bara Larsdotter i Räfvål a . 17/11 Herr Lars Todenius Capellan i Wika + J , Catharina Fahlander, 23/11 Lars Andersson i Wästansjö + Karin Erichsdotter i Lodwika , 29/12 Herr Anders Tollet + H, Anna Nordahl, salig Bengts i Krabbsjön, 1711 29/3

Carl Andersson Bruks Skomakare+ Brita Andersdotter i Lodwika. Anders Pärsson i Pärsbo + Kerstin Jöransdotter vid Lodwika , 9/4 Samuel Andersson i Gonäs + Anna Samuelsdotter i Snöklinten, 4/5 Lars Larsson Liten i Nor hyt ta + H, }!arina Hansdotter , salig Erich Skarpe änka. 11/6 Göstaf Andersson Smeddrä.n~ i Lod'.<ika + El isabet Johansdotter i bm, 18/6 Olof Erichsson 1 Forstäppan + Karin Pärsdotter i W-åstansjö . 25/6 Lars Erichsson i Gärde+ Margreta Larsdotter i Kyrkobyn . Erich Erichsson i Botåker + Karin Larsdotter i Skattlösberg. Erich Larsson i Skattl ösberg + Kerstin Hansdotter i Horrbo . 9/7 Samuel Hansson i Sörgo,,ik + Brita Erichsdotter i Enkul len. 16/7 Christopher Larsson i Sunnansjö + Anna Erichsdotter ibidem . 27/8 Olof Erichsson i Bo t äker + Kerstin Pärsdotter i Laxsjön , 17/9 Hans Hansson i Sörgowi l< + Anna Jönsdotter i Skepparberg . Hans Hansson i Slogberget + Karin Samuelsdotter i Pärsbo. Olof Wattsson i Täppan + Hargreta Erichsdotter i llorrbo . 21/9 Hans Jacobsson i Enkullen + Rebecka Hattsdotter i l!issbo , 1/10 Joha-'1 Erichsson 1 Enkullen + Hari a samuelsdotter i Idvi ken . Anders Göstafsson i Kyrkobyn + Elisabet Larsdotter i Rossa , Anders Nilsson i Landforsen + Sara Johansdotter i Jcy'rkobyn . Samuel Halfvarsson i Svarthyttan+ Sara Larsdotter i Jcy'rkobyn . 8/10 Johan Jöransson fr . Hagen i ?l,Bärke + Sara Olsdotter i Enkullen. 15/10 Johan Jönsson i Gonäs + Sara Abramsdotter från Hellsjön, Lars Olofs son i Stens bo + Mar!a., EriJ::hsdotte:r;., fråh'.Jånlilsundet , Anders Olofsson i Sten.s bo + Margreta l·t attsdo t ter ibidem • . 22/10 Johan Widichsson i Sandwiken + Kerstin Christophersdotter i Brobj; Matts Mattsson i Enkullen + Margreta Jönsdot ter i L!ngmyra. 29/10 Jöns Olofsson i Gonäs + Elisabet Hansdotter i !lörgowik. Johan Jönsson i Sörgowik + Kerstin Erichsdotter i Enkullen. 5/11 llils Toma.sson fr . Flen+ H. Elisabet Biörsdotter, salig Peters, 12/11 Lars Pä.rsson Mugg i Norrbo + H, Margreta 'Hansdo t ter, Kä.l l-Larses·, Anders Erichsson Bure i Sörgowik + Brita Erichsdott er ibidem. Carl Samuelsson i GrufberBet + Elisabet Larsdottor i Pärsbo . Pär Arfvedsson i No=gowi k + Sara Larsdotter ibidem . 21/11 Herr Befallningsman Elias Phoenix + J, l<la.ria DahlQorg. 26/12 El!ich Johansson fr. Nås + Kå.rin Pärsdotter i Bringsjöberg, 27/12 Hans Hansson i Lodwika + Brita Erichsdotter i Gärde . 28/12 Jon Jonsson i östanmyra + Karin Jonsdotter vid Saxhytt a . Lars Jonsson i Saxhytta+ Anna Jonsdotter i östa.nrnyra, 1712 28/1 Lars Jonsson i \lä.stansjö + Elisabet Erichsdotter i Enkullen . 9/2 J öran Mattsson i Krabbsjön + Karin Larsdotter 1 Norrbo , 18/5 Olof Andersson stake i Kyrkobyn + El isabet Erichsdotter på Heden, 25/5 !!i ls Nilsson Skinnare i l:Yrkobyn + H, Elisabet Halfvarsdotter, salig Eri ch Hanssons änka i Vahlbäcken. Hindrich Olofsson i Biörnhttån + Karin Erichsdotter i Se.Bberget, 9/6 Johan Jönsson fr , österbo i N,Bärke + Karin Abramsdotter 22/6 i östa.nabo.

Last edit 5 months ago by Grangärde
31
Needs Review

31

1712 22/6 Jöns Nilsson Smed vid Nyhammaren + !CaFin Hindriksdotter i Brynberg . Hans Hansson i Rossa + Marit Andersdotter i K;yrkobyn.

24/6 Anders Erichsson i Sunnansjö + Karin Hansdotter vid Uflciärn.

'

,•

Erich Erichsson i Sunnans jö + Elisab~t ~richsdotter ibidem. Erich Erichsson i Lågnäs + H. Brita Hansdotter , salig Pär Semuelssons änka i Gonäs . 29/6 I1atts Mårtensson i Ullnäset + H. Karin Samuelsdotter i Gonäs , salig Pär Hanssons änka i Pärsbo. Christopher !Iattsson i Broby + Marit Pärsdotter i Orrnäset . Erich Mårtensson i Grötänget + Anna Ma.t tsdotter i Broby. Anders Pärsson Kyrkvärd på Heden+ Ma.rgreta Johansdotter ifrån 2/7' Slogberget och Norrbärke , tiente i Prestgårdeh . 6/7 Hans Hansson i Sörgowik + Karin Pärsdotter på Heden. 20/7 Matta Danielsson från Amsberg och TUna + Kerstin Jönsdotter i Gärde. 10/8 Hans Hansson tandbonde vid Prästhyttan+ Karin Erichsdotter ifrån Bnlcullen. 21/9 Erich Erichsson i Sunnansjö + Elisabet Hansdotter i Sörgowik. 25/9 Olof Johansson i Pärsbo + Karin Nilsdotter i Brunswik. 28/9 Pär Larsson Smed vid Lodwika. + Brita Samuelsdotter ifrån Dakarsbo. Hårten Mårtensson i Lågnäs + Ma.rgreta llilsdotter i Norrbo . Olof Larsson i sunnansjö + Elisabet J ohansdotter i Lågnäs. 29/9 Johan Johansson Fischer + Elisabet Larsdotter i Norrgol'lik. 5/10 Lars Andersson på Heden+ Anna Ericbsdotter ifrån Sörgowik. Hans Hansson i stsnsbo + Elisabet Pärsdotter i Sunnansjö. Johan Johansson i Lånsmyra + Karstin Samuelsdotter ifrån Jiysähl och Gagnef sockn. Carl Larsson Blom i Bergsbo + El isabet Pärsdotter i östanbjörka. 12/10 Olof Mattsson i Svarthytta+ J.largreta Erichsdotter i Morberge t. Jon Erichsson i Brunswik + H. t!alin Erichsdotter i Gillermarken. Olof Olofsson frän Starbo + Rebecka Samuelsdotter i Gon~s . Johan Larsson ifrån Vadh + !Carin Andersdot t er i Bruket. 19/10 Carl Erichsson vid Urberget+ Kerstin Hansdotter i Botåker. Pär Pärsson på Holen + Elisabet Erichsdotter i Sunnansjö . 26/10 Jöran Pärsson ifrån österbo + Kerstin Gabrielsdotter. 27/10 Olof r.tårtensson i To=fasten + Elisabet Göstasdotter i Morber g . 26/10 Matta Larsson på Heden+ Kerstin Pärsdotter på Holen. 2/11 J ohan Hansson i östanmyra + Kerstin Samuelsdotter i Räfv~la . 9/11 Lars Larsson i Gonäs + Kerstin Mattsdotter i Jänsberget. · Erich Hindriksson från Håen, N&s + Anna Jöransdotter i Nitten. 26/11 Olof Olsson i sunnansjö + Elisbata Erichsdotter i Saxberget. 28/11 Anders Olofsson i Stensbo + Kerstin Pär sdotter i Gärdet. · Hal fvar Pärsaon i Sörgowik + Karin Erichsdotter i östansbo . 1713 1/2 Erich Hansson i Gil lerma.rken + El isabet Erichsdotter i Brunswik. 13/2 Lars Pärsson i Räfväla + H. Elisabet Pärsdotter. 6/4 ~!årten Larsson i Gonäs + El isabet Erichsdotter i Biörnhyttan. 14/5 Lars Pärsson i Skattl ösberg + H. Kerstin Arf'vesdotter , salig Erich Jonsson Werres . 27/5 Johan Jönsson i Gonäs + Elisåbet Larsdotter Kopparslagarna i Kyr!obyn. Erich Ersson fr!n Räfsnäs + Kerstin Hansdotter i Skepparberget. 14/6 Johan Ol ofsson i Enkul len + Brita Samuelsdotter i Iwiken. 21/6 En dansk fånge Närten Mårtensson Stockflea.s + Elisabet Olsdotter i Wästansjö . 24/6 Pette1· Hansson Plåt vid Uyhammaren + Kerstin Hansdotter pä Holen. 25/6 Lars Jönsson fr . Olshyttan, Tuna + H. Barbro Jöransdotter, salig Johan Hennichssons vid Rämen. 28/6 Anders Johansson i l{yrkobyn + Brita Hansdotter i Norrbo . 16/8 Hans Jonsson i Skeppmora + Anna Andersdotter i Lodwika.. 10/9 Samuel Jönsson i Skeppmora + Kerstin Hansdotter i Sörwik.

Last edit 5 months ago by Grangärde
32
Needs Review

32

1713 27/9 Johan Mattsson i Broby + Kerstin Hansdotter i Wästansjö , Lars J!ilsson i Norrbo + Karin Ersdotter i !'lorrwik. Hans Pärsson i Rossa + Brita Larsdotter i Laxsjön, 29/9 Erich Ersson från Rämen + Elisabet Pärsdotter vid Hästberg. Anders Andersson i Kyrkobyn + Catharina Ersdotter vid Rämen , 4/10 Pär Erichsson i Räfvåla + Brita Larsdotter i Lågnäset, · Erich Pärsson i stensbo + Anna Larsdotter i Gärdet, 11/10 Jan Andersson i Olshyttan, TUna + H, Elisabet Larsdotter, I<Yrkbyn , 1:;/10 Lars Pärsson i Gärdet+ Anna Pärsdotter vid Saxhyttan, Matta Pärsson i Gärdet+ Anna Jonsdotter vid Saxhyttan. 18/10 Erich Christophersson i Broby + Margreta Fransdotter. Sten Olsson i stensbo + Margreta Jonsdotter fr, Medelpad pch Tuna, Anders Widichsson fr. Norrberke + Brita Widiksdotter i stensbo , Erich Mattsson i Sandwiken + Karin Erichsdotter i Räf'våla , 25/10 Erich Christophersson på Holen + Brita Persdotter i Rosshaga. 1/11 Lars Andersson i Brunswik + Anna Matt-edotter vid Rämen , 15/11 Abraham Andersson fr. Tomsnäs+ Anna Larsdotter i KYrkobyn , 28/12 Lars Ersson i Sunnansjö + Karin Pärsdotter ibidem. Anders Eliasson i Gonäs + H. J,!a.ria Sheringsdotter, Anders Staphansson i Pärsbo + Hargreta Andersdotter. 1714 24/1 Hammarsmedsgesällen Nils Gabriel sson+ Brita Ersdotter i Lodwika, 29/; Sold, Lars Andersson Stake+ Elisabet Larsdotter i JCyrkobyn . 1/4 Sold , Johan Ersson Bark fr, Uorrbärke + Jungfru Christina Kart , Länsman Anders Karts dotter • 23/5 Erich Persson i Kyrkobyn + Karin Persdotter i Gärdet , 13/6 Nils Mattsson i X:Ull_en + H, Brita Olofsdott er, sal, Per Lars . Pär Larsson i Grufriset + Elisabet Hansdotter i Pärsbo, 27/6 Jan Samuelsson i Lodwika + Elisabet Jönsdotter i Hällsjön, Lars Ersson 1 Enkullen + Brita Jönsdotter ibidem. 2/7 Jan Larsson från Marnäs + H, Barbro Ersdotter i sunnansjö, 4/7 Hasl>läst . :!i:rich Olsson i Norrbo + H, Jta.rin Ersrlotter på Heden. 8/7 Jan Nilsson vid Landforsen+ Cicilia Hindriksdotter. 15/8 Olof. Olsson Smeddräng vid Norsån + Mar«reta Olsdotter i Norrbo , 24/8 Per Larsson i Norrbo + H, Kerstin Halfvarsdotter i bidem, 29/8 Pär Pärsson i Sandwiken + Elisabet Pålsdotter i Skepparberget, 5/9 Hans PigG vid Laxsjön+ Elisabet Hansdotter ibidem. 12/9 Erich Hansson 1 Rossa + Kerstin Erichsdotter från Gubbo , 19/9 Nils Ol sson vid Enkullen + Karin Olofsdotter ibidem . 26/9 Jan Hansson i Persbo + Kerstin Erichsdotter i Enkullen, Per Persson Skräddare i sunnansjö + Marit Andersdotter i Räf'våla . Erich Andersson i Räfvåla + Kerstin Larsdotter ibidem. 29/9 Anders Ol sson vid Crufberget + Anna Hindriksdot ter i Morberget , Jan Olsson i Sunnansjö + Anna Erichsdotter ibidem. 3/10 Jan Olsson i Harnäs + El isabet Pärsdotter i En.kullen . Jan Andersson i Conäs + Anna Svensdo t ter vid Biörnhyttan. Hans Gustafsson i Morberget + Elis abet Mårtensdotter i Torrfas ten . 10/10 Pär Ersson i Broby + Karin Pärsdotter i Sunnansjö. Matta Christopharsson i sun.sjö + Margreta Lar sdotter vid Saxen, Olof Larsson i Sun.~ansjö + Sara Christophersdotter ibidem. Jan Mattsson fr, Nybruket + H, Valborg Hansdotter i Abborrberg , 17/10 Pär Ersson i sunnansjö + Elisabet Ersdotter i Forstäppan, Ol of Olofsson i Botåker + Kerstin Ersdotter i Forstäppan. Erich Ersson vid Saxhyttan+ Karin Jönsdotter. 24/10 Hans Hansson i Botgärdet + Keratin Ersdotter i Wästansjö , · Benjamin Ersson i Nissbo + Catharina Hindriksdotter fr , Gunilbo, Olof Ersson i Botåker + Brita Hansdotter ibidem . Erich Ersson i Wiistanejö + Kerstin Larsdotter ibidem. 21/10 Länsm, Petter Hysing + J . Elisabet schering. 29/10 Matts Samuelsson vid Ufberget + H, Karin Jansdotter i Sörwik. 31/10 Lars Torstensson f r. Nybruket + Elisabet Ol ofsdotter i Lågnäs. 7/11 Jan J-tattsson från Nya Kopparberg + Elisabet Hattsdr , Skattlösb. Clenet Le.rsson ifrån dito + Catharina Mattsdotter i Skattlösberg.

Last edit 5 months ago by Grangärde
Displaying pages 1 - 10 of 15 in total