Vigda i Grangärde 1628-1725

ReadAboutContentsHelp
Vigda i Grangärde socken från 1628 till 1725. Avskrifter har gjorts av Kjell Vadfors (1933-2020) baserat på Grangärde kyrkoarkiv volym C:1 fol. 121r-137v (1628-1684) och C:2 fol. 92r-112v (1684-1733) på landsarkivet i Uppsala (ULA).

Pages

26
Needs Review

26

1704 3/1 Johan Andersson på Holen + Karin Larsdotter i Lågnäs. Pär Nilsson i Wästansjö + Kerstin Nilsdotter ibidem. 3/4 Niclas Krabbe vid Stellwiken + Elisabet Samuelsdotter f_rån Näs och Norrberke sochn.

18/4 Pär Larsson i Wästansjö + Kerstin Häkansdotter i Norrbo .

Samuel Hansson i Stensbo + llri ta Erichsdotter i Lodwika. 19/!> Lars Larsson i Norrbo + H. Kerstin Olofsdotter, sal . Erich Fachts på Heden. · 24/!> Erich Christophersson i Sunnansjö + Elisabet Hansdotter i }lotgärde. 26/6 Pär Pärsson fråb Snöän + Elisabet Olsdotter i Lodwika. 29/6 Lars Andersson i Lodwika + H, Karin Larsdotter, salig Ol ofs . 3/7 Samuel Pärsson i Pärsbo + El isabet Johansdotter ibidem. t ars Pärason på Holen + Margreta Pärsdotter från Tuna. Hans Hansson i l!orrbo + Brita Jonsdotter ibidem. • Olof Jonsson i Norrbo + Kerstin Mattsdotter ibidem. Samuel Erichsson vid Hällsjön + Karin Erichsdotter i Klenshytta . 10/7 Erich Jönsson i Skeppmora + llrita Andersdo tter i Gonäs . 25/9 Jöran Johansson från Hagge + Elisabet Gabrielsdo tter i Lodwika. 9/10 Olof Samuelsson i Gonäs + Karin Pä.rsdotter i Skepparberget . Hatts Johansson i Snöklint en + Kerstin Erichsdotter i Saxberget. Tomas Larsson vid Nitten + Kerstin Måreensdotter rr. ?lybrukst. Pär Olofsson i Räfvåla + Brita Hanadotter i Grängesberg. 21/10 Erich Hansson i Wahlbäcken + Elisabet He.lfvarsdo,tter i Pä11sbo . 23}1fl Pär Pärsson i Lodwika + Ma.rgreta l·Iattsdo t ter i Nissbo. Erich Pärsson i Räfvåla + Kerstin Pärsdotter i Sunnansjö. Pär Andersson i Räfvåla + Elisabet Hansdotter ibidem. Petter Pettersson fr. Norrhörken + Anna Mattsdotter i Skattlclsberg. 30/10 Nils Hilsson i Wästansjcl + Brita Pärsdotter ibidem. Olof I-1attsson i Wåstansjcl + Karin Olofsdotter ibidem. 1/11 Jon Larsson i Grötänge + Karin Fransdotter i Sunnansjö. ~i!rten Fransson i Sunnansjö + Barbro Pärsdotter ibidem. Erich Larsson i Wästansjö + Karin Larsdotter i I(yrkobyn. 6/11 Erich Zrichsson i I(yrkobyn + Elisabet La.rsdotter på Heden . Nils Mattsson i Norrbo + Kerstin Halfvarsdotter i Pärsbo . 13/11 Johan Larsson i Gonäs + Marina Larsdo t ter i Grufberget. 20/11 Anders Zrichsson smeddräng vid Lodwika + Kerstin J önsdotter i llissbo. 23/11 Daniel Jönsson från Fl en+ Karin Erichsdotter ,å Lisselheden . 28/12 Erich Erichsson i sunnansjö + H• Marit , sal. Noth Erichs i I(yrkbyn. 26/12 Erich Jöra.nsson i Skattlösberg + Maria Tomasdotter i Håberget.

.Erich Pärsson Mugg i Norrbo + Karin Olsdot ter i Rossa. . 1705 2/2 3/4 Ol of Larsson i Norrbo + Kerstin Erichsdotter i östan.myra. 23/5 Tomas Månsson från Sillchen + H. flarit Marcusdotter i Långvasselhec Jörab Jöransson från Nås Finnma.rk + Walborg Pärsdotter i Flen.

4/6 Erich Halfvarsson i Pärsbo + H. Susanna Olofsdotter, sal . Erich Bu.res .

18/6 Anders Andersson från Tuna + Kerstin Larsdo t ter lllom. 2/7 Pär Widichsson i Knutsbo + Elisabet Mattsdotter vid Rämen . 10/9 Olof Clemetsson + Elisabet Pålsdotter, Lappfolk . 29/9

Lars Hansson i Grängesberg +· Kerstin Larsdotter fr. llorrbärke.

1/10 Samuel Eriohsson fr . Marnäs + Elisabet Benja.minsdo t ter i Lodwika. 5/10 Herr Lorents Lidgren llokhållare • ia Gisslarbo + Maria Höiken på Lodwika.

8/10 Pär Samuelsson i Gonäs + llri ta Hansdotter från Wästa.nsjö . 15/10 Johan Mattsson i Roskänget + Anna Larsdotter vid Saxen .

Hans Erichsson i Gärdsveden + Karin Pärsdotter i Hästberg. i Gonäs + }!argreta Larsdotter ibidem. Johan Jönsson i Sörgowik + Brita Andersdotter. Er ich Olofsson i Pärsbo + Margreta J.lårtensdotter fr . Olshyttan. 29/10 Ma.tts Hansson i Norrbo + Ker stin Larsdotter vid Saxhyttan . Lars Jonsson i östanmyra + Sara Johansdotter fr . Uorrbärke . Erich Pärsson i Sunnansjö + Margreta Erichsdotter i Lågnäs.

Last edit 5 months ago by Grangärde
27
Needs Review

27

1705 5/11 Christopher Hansson i Rossa + Brita Pärsdotter ibidem. Erich Larsson i Wästansjö + Brita Nilsdotter 1 Jäneen, Johan Christiansson i Hällsjön + Bri t a Welamsdotter ibidem. 12/11 Erich Erichsson i Sandwiken + Elisabet Larsdotter i Sunnansjö.

Matta Mattsson i Skattlösberg + Marina Mår tensdo t ter i Bringsjöb·, 4/2 Pär Pärsson i Häs t berg+ Brita Hansdotter vid Rämen , 22/4 Pär Erichsson ifrån Krabbsjön + Karin Olofsdotter fr. Spr äklan , 14/5 J,Iatt s Jör ansson i Skattlösberg + R, Margre t a Nilsdotter, salig Pär Mattssons , 10/6 Pär Jönsson i Gonäs ,+ Elisabet Hohansdotter i Sörgowi k, 17/6 Daniel Pärsson fr. Snöån + Maria Benjaminsdotter i Lodwika , 24/6 Johan Päreeon ifrån Ruggarbo i Norrbärke + Catharina Eliansdotter i Hel lsjön, 8/7 Anders Fredrichseon i Hel l sjön + Karin Erichsdotter i Enkullen, 29/7 Erich Erichsson i östanmyra + Kerstin Mattsdotter på Lillheden, 16/9 Anders Andersson fr . Skeppmora + Elisabet Persdotter i Rä.f'våla . Lars Pärsson i Räfvåla + Anna Erichsdotter ifrån Enkull en . 29/9 Hans Well amsson i Hellsjön + Ingri Hansdotter i Gonäs. 30/9 Johan Erichsson i Enkullen + Sara Abramsdo tter ibidem. Ni l s Mattsson vid Enkullen + Karin Abramsdotter ibidem. 7/10 Johan Johansson vid Krabbsjön + Brita Mårtensdotter i Torrfasten, Jöran Andersson från Tuna + Karin Ersdotter i Morberget. Christopher· Mårtensson i Torrfasten + Sigrid Ericbsdotter, sal ig Ericb Johanssons i Krabbsjön . Lar s Pärsson i Torrfasten + Elisabet Larsdotter i Krabbsjön , 14/10 Lars Pärsson i Sunnansjö + Kerstin Pärsdotter i Pärsbo. Olof Olofsson i Stensbo + Ker stin Pärsdotter ibidem, 21/10 Erich Jonsson Werre + Kerstin Arfvedsdotter från Halung , 28/10 Johan Chri stophersson i Sun,sjö + Elisabet Andersdotter i Heden , Nils Mattsson i Täppan + Karin Olofsdotter p,1 Reden , 4/11 Nils Erichsson i Östal1JllYra + Anna Pärsdotter i Bergsbo, 30/10 Sverkill Johansson , Herr Ternstens tienare i l!orrbärke + + H, Karin Erichsdotter , sal. Pär Hennichssons i Pärsbo , Jöns l!ilsson Ram,narsmedsdräng + Sara Olofsdotter 1 Norrbo, 11/11 Pär Andersson i Mohrgä.r det + Brita Larsdotter 1 Kyrkobyn, 28/11 1707 28/4 Nils :!:richsson 1 Klensbyttan + H, Elisabet Päredotter, salig Lars Hanssons i Gonäs. Olof Larsson vid Nitten + Marina Hansdotter ibidem. 10/5 Anders Olofsson fr , Grufriset + Elisabet Hansdotter i Sörgowik , 9/f Johan Hansson i Sörgowik + Anna Staff ansdotter i Pärsbo. 16/6 Johan Staffansson i Pärsbo + Anna Olofsdotter från Starbo . 24/6 Erich Pärsson 1 Hästberget+ H, Karin Erichsdotter, salig Erich Skom!llSres i Rämen . Erich Olofsson i Botåker + Karin Ersdotter 1 Sunnansjö , Jon Christophersson i Sun,sjö + Ker stin Ersdotter ibidem. Erioh Erichsson i Bagge+ Bri ta Johanedotter i Pärsbp , 30/6 Pär Pärsson vid Vahlbäcken + Karin Pärsdotter i Rä.f'väla. 7/7 Olof Mattsson i Roskänget + Karin Eri chsdotter i Långmyra. 17/7 Pär Jönsson vid Häl lsjön + Brita Pärsdotter ibidem. 4/8 Hans Larsson i Pärsbo + El isabet Larsdotter ibidem, 15/9 Erich Hattsson vid Rämen + Karin Andersdotter i Hästberg, 22/9 Olof Larsson Snickare från Fryksdalen + Karin Larsdotter i Enkullen. Anders Andersson i Enkul len + H, Kerstin, sal , Pä.r Matta ibm. 29/9 Benjamin Samuelsson i Hillänget + El isabet Johansdotter i Heden , Olof Erichsson i Laxsjön+ Anna Erichedotter i Pärsbo , 6/10 Lars Jönsson vid Lodwika Bruk + Malin Danielsdotter fr. Tuna. 13/00 Johan Johansson på Heden+ Kerstin Hansdotter i Roesa, 20/10 Hatts Erseon Hotbindare i Saxhyttan + Anna Hansdotter i Stenebo, Erich Pärsson i Gärde+ Carin Erichsdotter i Saxh~ttan. 27/10 Olof Olofsson p.\ Heden+ Brita Samuelsdotter i Dakarsbo.

Last edit 5 months ago by Grangärde
28
Needs Review

28

1707 27/10 Pär Erichsson på. Lillheden + Barbro Olofsdotter i Stensbo. Anders Andersson i Wästansjö + Karin J.!attsdotter 1 stensbo. Hans Mattsson i Gonäs + H. Ma.rgreta Erichsdotter, salig , Daniel Hanssons i Gonäs , 10/11 Johan Nilsson från Lernbo + Kerstin Olofsdotter vid Rämen. Christopher Erichsson i Sun.sjö + Karin ~la.ttsdotter i Jänsberg, 17/11 l{ils Nilsson vid Jänsen + Kerstin Mattsdo tter i Ufberget, 1708 6/1 Pär Erichsson i Wästansjo + Anna Hansdot ter i Botgärde.

Pär Erichs-son vid Oxvåhlen + Margreta Mickelsdotter i Laxsjön. 23/1 Herr Magnus Lindelius i Lexand + J, Elisabet Fahla.nder, 2/2 Olof Pärsson i Botåker + Brita. Joha.nsdotter vid Ufkiärn , Erich Mattsson i Hästber get + Barbro Thomasdotter i Brynberget, 9/2 Hindrich Larsson fr . Snöklinten + H, Sigrid Nilsdotter ifrån Skeppa.rberge t, • Staffan Jo!Jansson Hwass i Pärsbo + H. Karin Pä:rsdotter f:r, TUna, 20/3 Lars Erichsson Botåker + El isabet Erichsdotter i Sunna.nsjö, 7/6 Pär Ericbsson i i Botåker + Barbro Christophersdotter i Sun,sjö , Pär Widiohsson i Sandwiken + Elisabet Elia.dotter i sun.sjö. 14/~ Erich Andersson i Wästansjö + Margreta. Eliadotter ibidem, Olofsson i Räfvåla + Elisabet Jönsdotter i Norhyttan. 17/6 Anders Erich Jönsson i Norhyttan + Kerstin Olofsdotter i Räfvåla, Erich Pärsson i Pärsbo ·+ Anna Hanadotter i Sörgowik. Christophersson på Holen + Kårin Pärsdotter i Rossa. 24/6 Matta Erich Mårtensson i Lågnäs + Kerstin Christophersdotter på Holen, 5/7 Erich Danielsson från Köllnäs i Norrbärke + Sara Eliansdotter i Hellsjön, Erich Christiansson i Hellsjön + Brita Christiansdotter ibidem, Lars Christiansson i Hellsjön + Anna Andersdotter i l!orb. Hellsj<in, He.tts Jönsson i Hellsjön + Brita Carlsdotter i Klenshyttan . 2/8 Erich Pärsson i Wästansjö + Kerstin Erichsdotter i sunnansjö. 18/8 Herr Notarien Otto Becker+ Catharina Kart, sal. Lars Saxenbergs. Nicola.us Eldsundius + H, eatha.rina, sal , Skä:rings i Enkullen, 8/9 Herr ~Iatts fr. No:rrhörken + Agneta Pärsdotter i Nitten, 20/9 MärtenThoma.sson Olofsson + :Carin Larsdotter i Wästa.nsjö . 21/9 Hans Samuelsson ii Botåker snöån + Sara i östa.nabo , 27/9 Anders Johansson fr, Skomraa.rbo Erichsdotter + Elisabet Widichsdotter i Knutsbo, 29/9 Hans Pärsson i Sörgowik + H. Brita Halfvarsdotter, sal ig Pär l<lattssons i Pärsbo. Pär \fidichsson i Lodwika + Brita Larsdotter fr . Krabbsjön . 30/9 Hans Johansson Eusk + H. Elisabet Olofsdotte:r, salig , 4/10 J öran Mahls änka. 11/10 Erich Mn.ttsson i Stensbo + Ma.rgreta Erichsdotter i Saxhyttah. Lars Erichsson i Räfvåla + Karin Olofsdotter i Morberget. Pär Hansson i tandforsen+ Kerstin Hansdotter i Sörgowik. Erichsson Snickare i Gärde+ Brita Larsdotte:r i Saxhyj;tan , 25/10 Erich Anders Hansson i Norrbo + Barbro Johansdotter i Kyrkobyn. 1/11 Pär Hansson i Pärsbo + Karin Samuelsdotter i Gonäs. Olof Pärsson i Gärd'e + Karin Andersdotter i Kyrkobyn. Lars Jöransson i Laxsjön+ Kersten La.rsdotter vid Rämen. Anders Olofsson i Hängna.n + Elisabet La.rsdotter i Norrbo. s/11 Erich Mattsson på. Lillheden + Karin Pärsdotter vid Ufkiärn. Johan Johansson Smeddräng vid Lodwika + Karin, Jöran Byggmästersi 15/11 Anders Pärsson i Hästberget + H. Ingrid Johansdotter, salig Hindrich Anderssons vid Laxsjön, Anders Pärsson i Wästansjö + Karin Erichsdotter i Forstäppan. !,iattsson i Enkullen + Karin Larsdotter i Klenshyttan, 21/11 Matts Olof Hansson i Sörgowik + Anna Widichsdotter i sunnansjö, 22/11 Hans Häkansson i Norrbo + H. Karin Larsdotte:r, salig Anders Olssons änka. i HästberB9t ,

Last edit 5 months ago by Grangärde
29
Needs Review

29

1709 10/1 Samuel Classon i Hellsjön + H· Ingrid Botilsdotter, salig

Olof Hanssons ibidem. Olof Nilsson vid Biörnhyttan + Elin Märtensdotter fr . Nybruket •. Olof Pärsson i Pärsbo + Margreta Larsdotter ibidem. Johan Erichsson i Kyrkobyn + Elisabet Jonsdotter frän Winwebo . Erich Erichsson i Gillermarken + Malin Andersdotter i Digervåla. Samuel Danielsson Bille i Sörgowik + Brita Nilsdotter i Skeppmora. Nils J.länsson fr!n Smedbacken i Norrbärke + Sara Erichsdotter i Biörnhyttan. Halfvar Larsson i Räfvåla + Malin Erichsdotter i Saxberget. 10/6 Isach Pärsson i Pärsbo + J.largreta Hansdotter i Botgärde. 20/6 Hatts Erichsson i Broby + Elisabet Johansdotter i Sunnaasjö. 11/7 Jonas Pärsson ifr. Norrbärke + Rebecka Hansdotter i Sörgowik. 1/0 Lars Larsson i Lodwika + Elisabet Andersdotter i Frugården, 26/9 Hindrich Johansson i Hagge + Anna Ericbsdotter i Skeppmora. Olof Pärsson i Räfvåla + Elisabet Hansdotter i Biörnhyttan. 29/9 Anders Larsson ifrån Hörken + Karin Olofsdotter i Saxberget. 3/10 Johan Erichsson i Forstäppan + Sigrid Erichsdotter i Orrnäs. Olof Hansson i Laxsjön+ Sara Lar sdotter vid Rämen . 7/10 Lars Samuelsson i Lodwika + Kerstin Erichsdotter i Pärsbo. 10/10 Pär Eliasson i Sunnansjö + Margreta Mattsdotter i Broby. Hans Johansson Smeddräng i Lodwika + Kerstin Zachrisdotter vid' Lars bo . 24/10 Pär Mårtensson i Lägnäs + Karin Olofsdotter i Botåker. 1/11 Pär Larsson i Kyrkobyn + Margreta Pärsdotter vid Rämen. Matta Olofsson i Horberget + Sara Andersdotter i Digervåla. 7/11 Thomas Erichsson ifr. Nybruket + H. via.rit Marcusdotter, salig Thomas ~.il.nssons Då Lånavasselheden. Lars Erichsson i Kyrkobyn + Karin Olofsdotter på Heden. 28/11 Mårten Pärsson i Sunnansjö + Anna Pärsdotter ibidem. Johan Pärsson i sunnansjö + Elisabet Pärsdotter ibidem. ;o/11 Johan Ab~amsson i Hellsjön + H. Anna Jacobsdotter, salig Gästgifvarens Olof Widich!lsons i Kyrkobyn änka. 26/12 Lars Pärsson i Wahlbäcken + Kerstin Jonsdotter i Norrbo. Olof Olofsson i Norrbo + Brita Danielsdotter i tandforsen . 28/12 Pär Mattsson i östanmyxa + Brita Erichsdotter i Saxberget. Anders Ha.lfvarsson i Klenshytta + Margreta Abramsdotter i Hellsjön 1710 16/1 Matte i Stensbo + Ma.rgreta Olofsdotter ibidem. 8/5 Anders Mattsson Mattsson Roskenget + Elisabet Larsdotter vid Saxen. 30/5 Anders Pärsson påi Helen+ Elisabet Larsdotter i Häätansjö. Lars Pärsson i liitten + Karin fr . Nybruket. 3/7 Samuel Mickil sson i Laxsjön+ Ma.ttsdotter Anna Olofsdotter 1 Hängnan. 25/7 Lars Larsson 1 l!orrbo + Margreta Andersdotter ibidem. 31/7 Erichsson i Lodwika + Kerstin Pärsdotter i No t gården. 18/9 Anders Isach Hansson + Anna Olofsdotter ibidem. · 21/9 Daniel Larssoni i Lågnäs Gonäs + Marit Pärsdotter i Räfväla. Christopher Larsson i Sunnansjö + Elisabet Olsdotter i Botåker. 29/9 Halfvar Pärsson i Marnäs + Maria Pärsdotter i Lodwika. 2/10 Bengt Andersson Syl+ Kers t in Andersdotter i Backbyn, N.Bärke. Mårten Abramsson i Hellsjön + H. Elisabet Johansdotter, salig Erich Mattssons änka i Enkullen. Lars Larsson från Abborrtiern i Norrberke + Anna Andersdot ter i Enkullen . 9/10 Seffred Jöransson i Skattlösberget + Marit Ma.ttsdotter ibidem. 16/10 Anders Hansson Hjulmakare i Rossa + Anna Pärsdotter i östanbjörka Erich Pä.r sson i Klensbytta + Brita Erichsdotter ibidem. Lars Erichsson Hamrna.rs!Uldsdräng i Lodwika + Karin Pärsdotter i Sör~owik. Mattsdotter i Täppan. 23/10 Lars Larsson i Wästansjö + Kerstin + Kerstin Larsdotter i l:Orhyttan. Anders Nilsson i \fåstansjö Maria Hindrichsdotter i Olsjön. Hans Andersson i Räfvåla +

Last edit 5 months ago by Grangärde
30
Needs Review

30

1710 23/10 Hindrich Larsson fr , Hellefors + Valborg }!attsdotter ifrån Brings j öberg. 30/10 Herr Johan Hedens tröm Kopparslagare + H, Brita Liung, salig Herr J onas Kopps . Nils Pärsson pä Holen + Karin Jonedotter i östa.nmyra. 6/11 Pär Andersson vid Rämen + Sara Le.rsdotter ifrän Grufriset, Hans Pärsson i Botäsen + Karin Pärsdotter i Orrnäset. 13/11 Johan Erichsson i Kyrkobyn + Kerstin Hattsdotter pä Holen , Anders Erichsson i Sunnansjö + Brita Hansdotter pä Hol en. Hans J.!är tensson i Lågnäs + Karin Hansdotter pä Holen , Pär Mattsson i Sandwiken + Bara Larsdotter i Räfvål a . 17/11 Herr Lars Todenius Capellan i Wika + J , Catharina Fahlander, 23/11 Lars Andersson i Wästansjö + Karin Erichsdotter i Lodwika , 29/12 Herr Anders Tollet + H, Anna Nordahl, salig Bengts i Krabbsjön, 1711 29/3

Carl Andersson Bruks Skomakare+ Brita Andersdotter i Lodwika. Anders Pärsson i Pärsbo + Kerstin Jöransdotter vid Lodwika , 9/4 Samuel Andersson i Gonäs + Anna Samuelsdotter i Snöklinten, 4/5 Lars Larsson Liten i Nor hyt ta + H, }!arina Hansdotter , salig Erich Skarpe änka. 11/6 Göstaf Andersson Smeddrä.n~ i Lod'.<ika + El isabet Johansdotter i bm, 18/6 Olof Erichsson 1 Forstäppan + Karin Pärsdotter i W-åstansjö . 25/6 Lars Erichsson i Gärde+ Margreta Larsdotter i Kyrkobyn . Erich Erichsson i Botåker + Karin Larsdotter i Skattlösberg. Erich Larsson i Skattl ösberg + Kerstin Hansdotter i Horrbo . 9/7 Samuel Hansson i Sörgo,,ik + Brita Erichsdotter i Enkul len. 16/7 Christopher Larsson i Sunnansjö + Anna Erichsdotter ibidem . 27/8 Olof Erichsson i Bo t äker + Kerstin Pärsdotter i Laxsjön , 17/9 Hans Hansson i Sörgowi l< + Anna Jönsdotter i Skepparberg . Hans Hansson i Slogberget + Karin Samuelsdotter i Pärsbo. Olof Wattsson i Täppan + Hargreta Erichsdotter i llorrbo . 21/9 Hans Jacobsson i Enkullen + Rebecka Hattsdotter i l!issbo , 1/10 Joha-'1 Erichsson 1 Enkullen + Hari a samuelsdotter i Idvi ken . Anders Göstafsson i Kyrkobyn + Elisabet Larsdotter i Rossa , Anders Nilsson i Landforsen + Sara Johansdotter i Jcy'rkobyn . Samuel Halfvarsson i Svarthyttan+ Sara Larsdotter i Jcy'rkobyn . 8/10 Johan Jöransson fr . Hagen i ?l,Bärke + Sara Olsdotter i Enkullen. 15/10 Johan Jönsson i Gonäs + Sara Abramsdotter från Hellsjön, Lars Olofs son i Stens bo + Mar!a., EriJ::hsdotte:r;., fråh'.Jånlilsundet , Anders Olofsson i Sten.s bo + Margreta l·t attsdo t ter ibidem • . 22/10 Johan Widichsson i Sandwiken + Kerstin Christophersdotter i Brobj; Matts Mattsson i Enkullen + Margreta Jönsdot ter i L!ngmyra. 29/10 Jöns Olofsson i Gonäs + Elisabet Hansdotter i !lörgowik. Johan Jönsson i Sörgowik + Kerstin Erichsdotter i Enkullen. 5/11 llils Toma.sson fr . Flen+ H. Elisabet Biörsdotter, salig Peters, 12/11 Lars Pä.rsson Mugg i Norrbo + H, Margreta 'Hansdo t ter, Kä.l l-Larses·, Anders Erichsson Bure i Sörgowik + Brita Erichsdott er ibidem. Carl Samuelsson i GrufberBet + Elisabet Larsdottor i Pärsbo . Pär Arfvedsson i No=gowi k + Sara Larsdotter ibidem . 21/11 Herr Befallningsman Elias Phoenix + J, l<la.ria DahlQorg. 26/12 El!ich Johansson fr. Nås + Kå.rin Pärsdotter i Bringsjöberg, 27/12 Hans Hansson i Lodwika + Brita Erichsdotter i Gärde . 28/12 Jon Jonsson i östanmyra + Karin Jonsdotter vid Saxhytt a . Lars Jonsson i Saxhytta+ Anna Jonsdotter i östa.nrnyra, 1712 28/1 Lars Jonsson i \lä.stansjö + Elisabet Erichsdotter i Enkullen . 9/2 J öran Mattsson i Krabbsjön + Karin Larsdotter 1 Norrbo , 18/5 Olof Andersson stake i Kyrkobyn + El isabet Erichsdotter på Heden, 25/5 !!i ls Nilsson Skinnare i l:Yrkobyn + H, Elisabet Halfvarsdotter, salig Eri ch Hanssons änka i Vahlbäcken. Hindrich Olofsson i Biörnhttån + Karin Erichsdotter i Se.Bberget, 9/6 Johan Jönsson fr , österbo i N,Bärke + Karin Abramsdotter 22/6 i östa.nabo.

Last edit 5 months ago by Grangärde
Displaying pages 26 - 30 of 39 in total