fol. 05r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

Ic quicāuhquê in quicuāyâ cencâ huè-
cāuhtica in totōlòticatcâ.

Auh niman
ic quinnōtz in diablo quimilhuì. “Xiquin-
nahuatīcān in amēchhuīcâ in chicuēcal-
pōltin xiquimilhuīcān camo tiyāzquê
zan nicān titocuepazquê.”

In ōquimilhuì-
quê cencâ tlaōcoxquê in yehhuantin in
chicuēcalpōltin. In ōquinnahuatìquê ni-
man ōquitòquê in chicuēcalpōltin.
“Totēucyōhuāné cāmpa anti[y]azquê ca ta-
mēchtohuīquilia.” Niman occeppa ōqui-
milhuìquê. « Ca àmo ca zan anyazquê »

Niman ic atto huālpeuhquê in chicuē-
calpōltin ōmpa quimoncāuhquê in
cuahuitl ītzintlān huècāuhtica in ōm-
pa catcâ. In ōhuālpeuhquê
in òtlica impan ōàcicò in tlātlācateco-
lò huēy[i] cōmitl ītlan huèhuetzoquê.
īhuān cequintin mizquitl ītzintlān
huèhuetztoquê. Yehhuāntin in quintō-
cāyōtia Mīmixcōhuâ in cē tlācatl ītō-
cā xiuhneltzin inic ōme ītōcā mimi-
tzin inicuēyi in cihuātl inhueltiuh.

Occeppa oncān ōquinnōtz in diablo
in huitzilopochtli quimilhuì. « Xiqui

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

I'm not sure about family relation words, so someone may want to check "hueltiuh."