fol. 20v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

onocâ ca oncān mopilhuatīto ca in cōnti-
tlan in īpan ācatli in moyāōchīuhquê
in cōlhuàquê monāmicquê in xōchimīl-
câ in ìcuāc ye quimohuitilliâ īn cōlhuà-
quê niman ye quìtohua in tlàtoāni in
cōxcōxtli. "In mēxìcâ cuix ayocaquê
mā huālhuiyān. "Niman ye quintzàtzili-
a niman īxpan onyàquê in tlàtoā-
ni niman quimilhuî. "Tlā xihuālhui-
yān in āxcān tēchpēhuazquê in xōchi-
mīlcâ namēchtequiuhtia cenxiquipilli
in anquimàcizquê in amomalhuān yez-
quê." Niman quìtòquê in mēxìcâ. "Ca ye
cualli tlàhtoānié, mā xitēchmotlaōco-
līli chimalzoltzintli ihuān mācuauhzol-
tzintli."

Niman quìtô in tlàtoāni. "Camo ti-
ciyâ zan iuh anyāzquê." Auh in mēxìcâ
niman ye monāhuatia quìtòquê, "Tlein
tiquitquizquê." Niman quìtòquê. "Mā-
zo zan tiytz inic tiquinyacatequizquê

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

I could not identify tiytz

cristobal -oldfordham

After they leave the king, they start figuring things out as a group: I think this is what "monahuatia" refers to.