fol. 21r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

in tomalhuān in tlā innacaz tiquintequi-
lizquê àquìtōzquê. àzo nēnecoc in ō-
quintequilìquê inin macamo yèhuātl
mā yèhuātl in inyac mā ic titoxixiqui -
pilquēntīzquê inic tiquinpōhuazquê à-
zan quēmmach yez.Niman ōmoxixi-
quipilquēntìquê niman ye ic huî mìca-
lizquê cequintin ācaltica in mìcalquê
oncān yāōtēcaquê in cōhuāāpan Īpam
mochīuh in cōlhuàcān tlācateuhctli ī-
tōcā tetzitzilin in onacticac tlahuiztli
āmatlazōhualhuīpīlli quimilhuia. Mē-
xìcayé xinènemicān. In ye tlamalô
zan ye he tlamāuhcāitta chōcatìcac
in quìtohua. Xinènemicān mēxìcâ
yé. Niman àcitô in incaltēnco in xō-
chimīlcâ niman ic huāllàquê in mēxì-
câ niman ye tlapōhuallô in inmalhuān
īxpan in tlàtohuāni in cōxcōxtli niman
ye quìtohuâ in mēxìcâ. Tlàtohuānié
ca ye īxquichtin in tomalhuān ca nāuh-
xiquipilli in ōtiquimàciquê. Auh ni-
man quinhuālnōtz in ītàhuān : niman
ye quimilhuiya. Camo tlācâ in mēxì-
câ quēn ōquinchīuhquê inic oniquinte

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

I could not identify "onacticac"

cristobal -oldfordham

the vowel length of tlahuiztli on the a is debated

cristobal -oldfordham

tlapohualoh is passive I think, and not impersonal. The original verb should be thought of as "tlapohua."?

cristobal -oldfordham

I think "chihua" here means to capture

cristobal -oldfordham

It's interesting that the military apparel is some sort of huipilli? It's possible that the person is not a man, but he does use the é in the vocative which according to our grammar's is a man vocative. It's also possible that huipilli's were not as rigidly feminine as scholarship has made them out to be.

cristobal -oldfordham

can itahhuan be a plural for father and mother, or does it refer to "forefathers"