fol. 25r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

piltzin in huitzillōpochtli ca nicān īchān yez
ca yèhuātl ontlazòtiz inic tinemizquê in
tlalticpac ca tonēhuan.

Auh in ōquimon-
nōnōtzquê niman ic yàquê in tlachiyetô
in ōquittatô in tenōchtli in ōquittaquê
niman ye tlachpānâ in ītzintlan in tenōchtli-
tli oncān contlāllìquê in tlālmomoztli.

In xomìmītl màāhuiltīto in ōmpa
quinamicquê in cōlhuàcān tlācatēcca-
tl niman quihuālhuīcaquê in ōqui-
huālhuīcaquê zan yoyoltia in īìtic
contlāllìquê in intlālmomoz quiyōllòtì-
quê in tlācatēccatl in ītōcā chìchil-
cuahuitl in cōlhuàcān tlācatēccatl
in īpan xihuitl in quitlāllìquê intlāl-
momoz ōme tecpatl xihuitl.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page