fol. 26r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

1364
1365

In ìcuāc in ōàcicô in chichimēcâ in cōl-
huàcān chichimēcâ in ìcuāc in ōtla-
chichīuhquê in tenōchtli itzintlan ca za-
n oc tōlxacaltzintli in inxacaltzin in on-
cān mochāntìquê. Auh ca niman ic
compēhualtìquê in ye motlatlamalia .
Auh in quinyahualōtoquê in tlāl-
huāctli īpan in huāllachiyâ ca tlâ-
popōtzticatê.

Auh ca iuhquin tzōyac
ēhuatoc in quihuāllìnecuî ca miyec
ic miquiyâ īhuān popozahuayâ
Auh miyecpa ic quimpēhuazne-
quiyâ àhuel mochīhuaya.

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

according to the german translation tlatlamalia means to fish. I'm guessing this is taking on of the tlas as tlatl (sling) to catch with a sling?