fol. 47r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

1541 Años
10 Calli
Nicān quinpēuhquê in
xōchipiltēcâ

11 Tōchtli
1542 Años. Nicān nēz in quartomalavilis tepoz-
tomines ìcuāc àcicô in yancuīc tlālpan
huiyâ tenōchcâ ic huālcencalac-
quê in xōchipillān huiyâ

12 ācatl
1543 Años. Nicān teuhtli mo-
quetz ic mayānalōc ìcuāc
in tzàtzic atempanēca-
tl bartholome teōpan īhuān
ìcuāc nēz in ōztōtl tetzicapan

Chicuenāuhpōhualli

13 Tecpatl
1544 Años

1 Calli
1545 Años. Nicān moman in
cocoliztli ìcuāc toyacacpa quīz
eztli cē xihuitl in manca ìcuāc
moman in tiyanquiztli San Hi-
polito.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page