fol. 21r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

15 revisions
cristobal -oldfordham at Jul 01, 2015 01:16 AM

fol. 21r

in tomalhuān in tlā innacaz tiquintequi-
lizquê àquìtōzquê. àzo nēnecoc in ō-
quintequilìquê inin macamo yèhuātl
mā yèhuātl in inyac mā ic titoxixiqui -
pilquēntīzquê inic tiquinpōhuazquê à-
zan quēmmach yez.Niman ōmoxixi-
quipilquēntìquê niman ye ic huî mìca-
lizquê cequintin ācaltica in mìcalquê
oncān yāōtēcaquê in cōhuāāpan Īpam
mochīuh in cōlhuàcān tlācateuhctli ī-
tōcā tetzitzilin in onacticac tlahuiztli
āmatlazōhualhuīpīlli quimilhuia. Mē-
xìcayé xinènemicān. In ye tlamalô
zan ye he tlamāuhcāitta chōcatìcac
in quìtohua. Xinènemicān mēxìcâ
yé. Niman àcitô in incaltēnco in xō-
chimīlcâ niman ic huāllàquê in mēxì-
câ niman ye tlapōhuallô in inmalhuān
īxpan in tlàtohuāni in cōxcōxtli niman
ye quìtohuâ in mēxìcâ. Tlàtohuānié
ca ye īxquichtin in tomalhuān ca nāuh-
xiquipilli in ōtiquimàciquê. Auh ni-
man quinhuālnōtz in ītàhuān : niman
ye quimilhuiya. Camo tlācâ in mēxì-
câ quēn ōquinchīuhquê inic oniquinte


Translation

of our enemies. Because if we cut their ears won't people say, "Maybe you cut them up from both sides. Let's not have that. Instead, let's cut off their noses and fill up sacks with them to count how many there will be."

Then they geared up with sacks and went to battle. Some fought by boat. They prepared to fight in Cohuaapan. There Tetzitzilin from Colhuacan became the Tlacateuctli. He [onacticac] military apparel: an unfolded huipilli made of amate. He said to them, "Mexica, go forth!" As the Mexica took captives, he stood their fearful, crying and said, "Mexica, go forth!"

Then they arrived to the edge of the houses of the Xochimilca. The Mexica came back and their captives were counted before the ruler Coxcoxtli. Then the Mexica said, "O ruler, here are all our captives. We caught 32 thousand of them."

Then Coxcoxtli called for his fathers. He said to them, "The Mexica are not human. How did they do this to the Xochimilca?

fol. 21r

in tomalhuān in tlā innacaz tiquintequi-
lizquê àquìtōzquê. àzo nēnecoc in ō-
quintequilìquê inin macamo yèhuātl
mā yèhuātl in inyac mā ic titoxixiqui -
pilquēntīzquê inic tiquinpōhuazquê à-
zan quēmmach yez.Niman ōmoxixi-
quipilquēntìquê niman ye ic huî mìca-
lizquê cequintin ācaltica in mìcalquê
oncān yāōtēcaquê in cōhuāāpan Īpam
mochīuh in cōlhuàcān tlācateuhctli ī-
tōcā tetzitzilin in onacticac tlahuiztli
āmatlazōhualhuīpīlli quimilhuia. Mē-
xìcayé xinènemicān. In ye tlamalô
zan ye he tlamāuhcāitta chōcatìcac
in quìtohua. Xinènemicān mēxìcâ
yé. Niman àcitô in incaltēnco in xō-
chimīlcâ niman ic huāllàquê in mēxì-
câ niman ye tlapōhuallô in inmalhuān
īxpan in tlàtohuāni in cōxcōxtli niman
ye quìtohuâ in mēxìcâ. Tlàtohuānié
ca ye īxquichtin in tomalhuān ca nāuh-
xiquipilli in ōtiquimàciquê. Auh ni-
man quinhuālnōtz in ītàhuān : niman
ye quimilhuiya. Camo tlācâ in mēxì-
câ quēn ōquinchīuhquê inic oniquinte


Translation

of our enemies. Because if we cut their ears won't people say, "Maybe you cut them up from both sides. Let's not have that. Instead, let's cut off their noses and fill up sacks with them to count how many there will be."

Then they geared up with sacks and went to battle. Some fought by boat. They prepared to fight in Cohuaapan. There Tetzitzilin from Colhuacan became the Tlacateuctli. He [onacticac] military apparel: an unfolded huipilli made of amate. He said to them, "Mexica, go forth!" As the Mexica took captives, he stood their fearful, crying and said, "Mexica, go forth!"

Then they arrived to the edge of the houses of the Xochimilca. The Mexica came back and their captives were counted before the ruler Coxcoxtli. Then the Mexica said, "O ruler, here are all our captives. We caught 32 thousand of them."

Then Coxcoxtli called for his fathers