Codex Aubin

ReadAboutContentsHelp
Codex Aubin

Pages

fol. 03r
Complete

fol. 03r

[Image: figure on top of a hill or tepetl symbol, labeled AZTLAN. Four houses are labeled Azteca]

Huexōtzincâ . Chalcâ. Xōchimīlcâ. Cuitlāhua- câ. Malīnalcâ. Chīchīmecâ. Tepanecâ. Ma- tlatzincâ. Ōmpa huallàquê quinehuayan

Last edit about 9 years ago by mundy-oldfordham
fol. 03v
Complete

fol. 03v

Nicān iuhcuiliuhticâ in ītlàtōllo in om- pa huāllàquê in mēxihcâ in ītōcāyòcān Aztlān. Ca ānepantlâ in ompa huālēhua- quê ca nāuhcalpōltin. Auh inic huālla- màcēhuayâ ācaltica in quihuāltēmaya in īmacxoyāuh. In oncān ītōcāyòcān Quinehuayān ōztōtl oncān ca in oncān quīzquê chicuēcalpōltin. Inic cencalpōl- tin huexōtzincâ. Inic oncalpōltin chalcâ. Inic ēcalpōltin xōchimīlcâ. Inic nāuh- calpōltin cuitlāhuacâ. Inic màcuīlcalpōl- tin malīnalcâ. Inic chicuacencalpōltin. Chīchīmecâ. Inic chiconcalpōltin tepane- câ. Inic chicuēcalpōltin matlatzincâ.

In oncān onoca in colhuâcān oncān chānèquê catcâ. inic huālpanoquê in Az- tlān , oncān quinhuāllantiquīzquê in cōl- huàcān in ōquimittaquê in chanèquê niman oquilhuìquê in aztēcâ, "Totēuc- yōhuāné, cān ammohuīcâ? Mā tamēch- tohuīquilīcān." Niman ōquìtòquê in Aztē- câ, "Cānin tamēchhuīcazquê?" Niman ōquìtòquê in chicuēcalpōltin, "Camo to- tēucyōhuāné, ca tamēchtohuīquilizquê." Auh niman quìtòquê in Aztēcâ, "Ca ye cualli, mā tamēchtohuiquilīcān." In cōlhuà

Last edit about 9 years ago by mundy-oldfordham
fol. 04r
Indexed

fol. 04r

cān quin oncān quihuāllantiquīzquê in diablo in ōquimoteōtiāyâ in huitzilōpochtli in huāllàquê cē cihuātl ītōcā chīmalman. Ompa quihuālhuīcaquê in Aztlān nauhcān huālquīztiyàquê inic huālnènenquê

1168 1 Tecpatl [Image: Figure of four Aztec leaders, captioned quauh. apne. tezca chīmalman.]

Cē tecpatl xihuitl in huāllēhuaquê in cōlhuàcān nahuintin in quihuālmāmaquê in diablo. in cē tlācatl ītōcā cuāuhcōhuātl inic ōme apanecatl inic ēyi ītōcā tezacacōhuācatl inic nāhui ītōcā chīmalman.

Last edit about 9 years ago by mundy-oldfordham
fol. 04v
Indexed

fol. 04v

[Image: Four migrants, sit at base of temple platform, including chīmalman]

In ōàcico in cuahuitl ītzintlān niman oncān ōmotlāllìquê cencâ tomāhuac in cuahuitl niman oncān contlallìquê in tlālmomoztli īpan quitlāllìquê in diablo [.] In ōcontlāllìquê niman concuiquê in imìtac.

Auh niman ye tlacuazquiâ in niman impan poztec in cuahuitl niman

Last edit about 9 years ago by cristobal -oldfordham
fol. 05r
Complete

fol. 05r

Ic quicāuhquê in quicuāyâ cencâ huè cāuhtica in totōlòticatcâ.

Auh niman ic quinnōtz in diablo quimilhuì. “Xiquin nahuatīcān in amēchhuīcâ in chicuēcal pōltin xiquimilhuīcān camo tiyāzquê zan nicān titocuepazquê.”

In ōquimilhuì quê cencâ tlaōcoxquê in yehhuantin in chicuēcalpōltin. In ōquinnahuatìquê ni man ōquitòquê in chicuēcalpōltin. “Totēucyōhuāné cāmpa anti[y]azquê ca ta mēchtohuīquilia.” Niman occeppa ōqui milhuìquê. « Ca àmo ca zan anyazquê »

Niman ic atto huālpeuhquê in chicuē calpōltin ōmpa quimoncāuhquê in cuahuitl ītzintlān huècāuhtica in ōm pa catcâ. In ōhuālpeuhquê in òtlica impan ōàcicò in tlātlācateco lò huēy[i] cōmitl ītlan huèhuetzoquê. īhuān cequintin mizquitl ītzintlān huèhuetztoquê. Yehhuāntin in quintō cāyōtia Mīmixcōhuâ in cē tlācatl ītō cā xiuhneltzin inic ōme ītōcā mimi tzin inicuēyi in cihuātl inhueltiuh.

Occeppa oncān ōquinnōtz in diablo in huitzilopochtli quimilhuì. « Xiqui

Last edit about 9 years ago by cristobal -oldfordham
Displaying pages 6 - 10 of 154 in total