Codex Aubin

ReadAboutContentsHelp
Codex Aubin

Pages

fol. 05v
Complete

fol. 05v

monānacān in huēyi cōmitl īntlān catê yehhuāntin yacahto tequitizquê

Auh niman oncān ōquincuepilî in intōcā in aztēcâ ōquimilhuì. « In āx cān aocmo amotōcā in amaztēcâ ye amēxìcâ. Oncān ōquinnacaz potōnìquê in ic ōquicuiquê in intō cā yn mēxìcâ īhuān oncān ōquim acac in mītl īhuān tlahuītōlli īhuān chitàtli, in tlein àcoyāuh huel, qui mīna. Ōmpa quīzacô in cuextēcatl īchōcayān īhuān in cō huātl īcamac īpan in ōme callli xihuitl

Last edit over 8 years ago by cristobal -oldfordham
fol. 06r
Complete

fol. 06r

1169 2 Calli 1170 3 Tōchtli 1171 4 Ācatl 1172 5 Tecpatl 1173 6 Calli 1174 7 Tōchtli 1175 8 Calli 1176 9 Tecpatl 1177 10 Calli 1178 11 Tōchtli 1179 12 Ācatl 1180 13 Tecpatl

Last edit almost 7 years ago by mundy-oldfordham
fol. 06v
Indexed

fol. 06v

1181 1 Calli 1182 2 Tōchtli 1183 3 Ācatl 1184 4 Tecpatl

1185 5 Calli 1186 6 Tōchtli 1187 7 Ācatl 1188 =8 Tecpatl

1189 9 Calli 1190 10 Tōchtli 1191 11 Ācatl 1192 12 Tecpatl

1193 13 Calli 1194 1 Tōchtli 1195 2 ĀcatlNew Fire

Last edit almost 7 years ago by mundy-oldfordham
fol. 07r
Complete

fol. 07r

Oncān ceppa impan molpî in xihuitl in cōhuātl īcamac cōhuātepētl īcpac huetz in tlecuahuitl īpan in ōme ācatl xihuitl

Last edit over 8 years ago by cristobal -oldfordham
fol. 07v
Complete

fol. 07v

1196

1197 1198 1199 1200

1201 1202 [here there’s a mistake. It really reads 10 rabbit, but it must be wrong] 1203 1204

1205 1206 1207 1208

1209 1210 1211 1212

Last edit over 8 years ago by cristobal -oldfordham
Displaying pages 11 - 15 of 154 in total