Codex Aubin

ReadAboutContentsHelp
Codex Aubin

Pages

fol. 19r
Complete

fol. 19r

1349 1350 1351

In chapoltepēc inic quimpēuhquê mēxìcâ ca nāuhcāmpa huīcalòquê tepanēcâ cōlhuàquê in quinnāmicquê.

Last edit over 8 years ago by cristobal -oldfordham
fol. 19v
Complete

fol. 19v

In oncān in chapoltepēc cempōhualxiuh tìquê tlàcoxiuhtica in ommìcuanìquê in àcolco oncān yāōyahualōlōquê in mēxìcâ oncān tēmāc tlanquê īpan mo tlāllî in molpî xihuitl. Auh ca oncān qui moquēntìquê in āmoxtli oncān quinhuī caquê in Huitzilihuitl nehuān in īichpōch ītōcā Āzcalxōch. Aun in īhueltiuh ītō cā Tozpanxōch huīcalōc ixtlāhuacān zan yèhuāntin in quinhuīcaquê in cōlhuàcān zan pepetlāuhtiyàquê aoctlê intech huetztiyâ Auh in oncān tlàtoāni in cōlhuàcān ītōcā coxcoxtli. in Huitzilihuitl in īichpō ch cencâ quitlaōcoltî àtle mâ itlâ ītech huetztia quilhuî in tlātohuāni, "Mā itlà tzin xictlaōcoli in nopōchtzin tlàtohuānié.

Auh niman quilhuî. "Camo niciya zan iuh yāz."

Last edit over 8 years ago by cristobal -oldfordham
fol. 20r
Complete

fol. 20r

Nicān pēhuaz

1352 1353 1354 1355

3. Tecpatl xihuitl ic om[m]icua nìquê in cōlhuàcān in mēxìcâ īpan cōntitlan motēcaquê in oncān tīzaāpan cōlhuàcān.

6. Ācatl xihuitl īpan nāuhxiuhtì quê īn cōntitlan onocâ in mēxìcâ in cōlhuàcān mā zo ihui in cōntitlan

Last edit over 8 years ago by cristobal -oldfordham
fol. 20v
Complete

fol. 20v

onocâ ca oncān mopilhuatīto ca in cōnti tlan in īpan ācatli in moyāōchīuhquê in cōlhuàquê monāmicquê in xōchimīl câ in ìcuāc ye quimohuitilliâ īn cōlhuà quê niman ye quìtohua in tlàtoāni in cōxcōxtli. "In mēxìcâ cuix ayocaquê mā huālhuiyān. "Niman ye quintzàtzili a niman īxpan onyàquê in tlàtoā ni niman quimilhuî. "Tlā xihuālhui yān in āxcān tēchpēhuazquê in xōchi mīlcâ namēchtequiuhtia cenxiquipilli in anquimàcizquê in amomalhuān yez quê." Niman quìtòquê in mēxìcâ. "Ca ye cualli tlàhtoānié, mā xitēchmotlaōco līli chimalzoltzintli ihuān mācuauhzol tzintli."

Niman quìtô in tlàtoāni. "Camo ti ciyâ zan iuh anyāzquê." Auh in mēxìcâ niman ye monāhuatia quìtòquê, "Tlein tiquitquizquê." Niman quìtòquê. "Mā zo zan tiytz inic tiquinyacatequizquê

Last edit over 8 years ago by cristobal -oldfordham
fol. 21r
Complete

fol. 21r

in tomalhuān in tlā innacaz tiquintequi lizquê àquìtōzquê. àzo nēnecoc in ō quintequilìquê inin macamo yèhuātl mā yèhuātl in inyac mā ic titoxixiqui pilquēntīzquê inic tiquinpōhuazquê à zan quēmmach yez.Niman ōmoxixi quipilquēntìquê niman ye ic huî mìca lizquê cequintin ācaltica in mìcalquê oncān yāōtēcaquê in cōhuāāpan Īpam mochīuh in cōlhuàcān tlācateuhctli ī tōcā tetzitzilin in onacticac tlahuiztli āmatlazōhualhuīpīlli quimilhuia. Mē xìcayé xinènemicān. In ye tlamalô zan ye he tlamāuhcāitta chōcatìcac in quìtohua. Xinènemicān mēxìcâ yé. Niman àcitô in incaltēnco in xō chimīlcâ niman ic huāllàquê in mēxì câ niman ye tlapōhuallô in inmalhuān īxpan in tlàtohuāni in cōxcōxtli niman ye quìtohuâ in mēxìcâ. Tlàtohuānié ca ye īxquichtin in tomalhuān ca nāuh xiquipilli in ōtiquimàciquê. Auh ni man quinhuālnōtz in ītàhuān : niman ye quimilhuiya. Camo tlācâ in mēxì câ quēn ōquinchīuhquê inic oniquinte

Last edit over 8 years ago by cristobal -oldfordham
Displaying pages 36 - 40 of 154 in total