Codex Aubin

ReadAboutContentsHelp
Codex Aubin

Pages

fol. 21v
Complete

fol. 21v

quitî ca zan ic ōniquimquelòca . Cencâ quim motētzāhuìquê in mēxìcâ. Auh in nāhuin tin zan oc huālyōltiyàquê in inmalhuān.

àmo quittitìquê in tlàtohuāni in cōxcōx tli niman ic quitlāllìquê in intlālmōmoz in om pa tīzaāpan in ōquitlāllìquê niman quilhuī tô in tlàtohuāni. In āxcān tlàtohuānié in totlālmomoz mā itlàtzin xitēchmoyōllò tilīlīcān .Niman quìtô in tlàtohuāni. Ca ye cualli ōantlacnēlìquê mā quiyōllòtī tî in tlamacazquê. Niman quinnāhuatì quê in tlamacazquê quimilhuìquê In āxcān mā xiquinyōllòtiliti cuitlatl īhuān tzontli. Auh nō yèhuātl in pōxacuatl Niman quiyōllòtītô zan yohualtica.

Auh niman quìtòquê in mē xìcâ. Mā za[n] tiquittacān tlein ōtēchyōllòtīlìquê in to tlālmomoz. Auh niman quittaquê in īyō llô. Auh in ōquittaquê ca cencâ motlaō

Last edit almost 9 years ago by cristobal -oldfordham
fol. 22r
Complete

fol. 22r

coltìquê in quittaquê in cuitlatl ōquinyōllòtī llìquê in intlālmomoz niman quixitīnì quê In yèhuāntin mēxìcâ in quiyōllòtìquê Huitztli īhuān acxoyātl. Auh in ō ye cā uh niman quicōhuānōtzatô in tlàtohuāni. Auh in ōhuāllâ niman ye quimitta in quim mictiâ in inmalhuān in quimitta in ī pan tlamictiâ zan moch yèhuātl in quetza làpānehcāyōtl īhuān xiuhchīmalli que tzalpānitl in īpan tlamictiâ yēcê camo ne-l li ca zan iuh quimitta. Īhuān īcpac qui tlāzquê in tlecuahuitl ic quixiptlayòtì quê in inxiuh molpî in chapoltepēc in a yamo quitlāzquê in intlecuauh in ìcuāc yāōyahualōlōquê. In iuhqui ic mochīuh zan ic cualānquê in yèhuātl in cōxcōxtli quìtô. Āquìquê in camo tlācâ xiquintō tocacān. Niman ic quinhuāltōtocaquê huālmìcuanìquê in ācatzintitlan in mēxì catzinco ācatlacuextica in huālpanōquê tōlmātlapan huālyehetiaquê quimmīntihuītzê

Last edit almost 9 years ago by cristobal -oldfordham
fol. 22v
Complete

fol. 22v

1356

Chicōme tecpatl xihuitl īpan cexiuhtìquê in mēxìcatzinco in mēxìcâ.

Last edit almost 9 years ago by cristobal -oldfordham
fol. 23r
Complete

fol. 23r

1357 1358 [calli is actually drawn here. Another mistake, I think] 1359 1360

8 calli xihuitl ic ommìcua nìquê in nexticpac in mē xìcâ.

11 Tecpatl xihuitl īpan nāuhxiuh tìquê in mēxìcâ in oncān nexticpac.

Last edit almost 9 years ago by cristobal -oldfordham
fol. 23v
Complete

fol. 23v

1361 1362

12. Calli inic ommìcuanìquê in iztacalco in mēxìcâ.

13. Tōchtli īpan ic onxiuhtìquê in mēxìcâ in oncān izta calco oncān quichīuhquē in āmatepētl cē yōhual in qui cuīcatìquê oncān quicuīquē uhquê in tlācatēccatl cōl huàcān ītōcā tetzitzilin. Quēuhquê "Tetzitzilintzin tetzitzilin tzin āmatlahuicê āmatlacōlochê òpan chōcatìcac. Etª ."

Last edit almost 9 years ago by cristobal -oldfordham
Displaying pages 41 - 45 of 154 in total