MS Lat 5: Conradus de Saxonia, Sermons.

ReadAboutContentsHelp

Pages

(seq. 1)
Complete

(seq. 1)

Manuscript written in a 13th cent minuscule hand, probably by two scribes, the latter using a more Gothic character and beginning on fol. 16. There are marginal annotations and rubrics. At the bottom of fol. 13b is a note in a 15 cent. Gothic hand.

Old Book, Six Commentrys Of Pope of Rome 5 93 yrs old. Written on skin or parchment paper.

(1913). Cannot verify this - Found in book

Last edit 10 months ago by mlnelson01
(seq. 2)
Complete

(seq. 2)

Commentarius in loca S. Scripturae

Mss (b) - Lat

Last edit about 1 month ago by Sara Powell
(seq. 3)
Complete

(seq. 3)

Commentarius in Loca S Scriptae -- Cent XIV.1This was added by a later hand Multi in natiuitate eiusei gaudebuntgaudebt. lucasluc i HaecHaec in beatissimo IohanneIohe hodie. et ini omnioniannoano impleturimplet. Gaudent multi de aliorumalior sanctorumscor natiuitate in celo. seds gaudentgaudet multimlti etiamet de sanctisci IohannisIohis natiuitate in mundomudo. DesiderandumDsideradum autemaut est quodq quadruplexqadruplex este natiuitas miserie. Natiuitas culpe. NatiuitasNat gratiegre. NatiuitasNat gloriegle. PrimaPima erumpnosaerupnosa. secundaiia. ignominiosa. tertiaiiia. generosa. quartaiiiia. glorio-glo sa. De i. Job xiii. homoho natus de mulieremuli et ceteraetc AttendeAttede homoho in hiis uerbisub. humanehuane uite uilitatemuilitate. breui-breui tatemtate. penalitatempenalitate. AttendeAttede uilitatemuilitate cumcu diciturdr homoho natusnat de mulieremuli. pudet heu dicere quamqa uiliteruilr. quamqa inmundein mude. quamqa miseremise tamta potentespotetes quamqa inpotentesinpotetes nascunturnascut de muliere. Nullus cumcu purpurapurpa. Nullus cumc corona nasciturt. SapientiaSap vii. Nemo ex regibus habuithuit aliud natiuitatis iniciumin iciu ItemIt Attende de breuitate cumcum diciturdr Breui uiuensuiues temporetepe. Eya quamqm sepe uiuit homoho breuiori temporetepe quamqam ipseipe speret. Lucas xii. stulte hac nocte repetentrepetet animamaiam tuamt et ceteraetc. ItemIt AttendeAttede penalitatempenalitate cumc diciturdr Repleturt multis miseriis. ApostolorumApo iii. Nescis quiaq tu es miser et miserabi-misabi lis. miser in corporecorpe. miserabilismisabilis ini animaaia. De hiis ait BernardusB. HomoHo natusnat de muliere et ab hoc reatu breui uiuensuiues temporetepe ideoqueidoq cumc metu repleturreplet multismltis miseriismisiis. et proptereapptea cumc fletu. et uereue multismltis quiaq corporiscorpis et animeaie simul. BernardusBs etiamet IohannesIohes fuit homoho natusnat de muliere. seds sine reatu originali. breui uiuensuiues tem-te porepe. preoccupantepoccupate eumeu sentenciasentecia COLUMN TWO capitali repleturreplet multismltis miseriis in deserto. in uestitu. in uictu. et in custodia carcerali. De ii. proverbiapv xvii. Natus est stultus ini ignominia sua. In ignominia natusnat este. qui pec-pc candocado filius dyaboli factusfcs este. IeronymusIo Tociens ex diabolo nascimurnascim quociensqciens mortalitermortalit peccamuspccam Ignominia certecte este. si homoho natusnat est de paren-pare te turpissimotpissimo. immoimo de cane. uelul de lupo. quantoqanto magis de dyabolo. IohannesIohes viii. vos ex patre dyabolo estis. Ignominia quoqueqo est si homoho stultusstult natus este. Que autemaut maior stulticia este quamqam dare coronamcorona regni pro pudrido pomo uoluptatis mundimudi. sicutsic heu diciturdr EcclesiasticusEcci i. StultorumStultor infinitusinfinit este numerusnumus. Ignominia insuperinsup est. si homoho sine naso uell sine oculisocul natusnat est. VndeVn ceco nato Ignominiose obiciturobicit. IohannesIo ix. In peccatispccis natusnat es totustot. NonneNone cecuscec est quiqi nuncnc ad deumdm. necnc ad dyabolumabolu necnc ad celumcelu. necnc ad infernuminfernu oculosoclos habetht. O quamqa longeloge fuit ab hac natiuitatenatitate. QuomodoQomo enimn lucernalucna de tenebris. angelusangls de dyabolo nasci possetposs. IohannesIohes enimn lucernalucna. IohannesIohes angelusangls a dominodno dictusdict est. De tertioiiio IohannesIo primo.io QuotquotQuotqot autemaut receperuntrecepert eume. et ceteraetc. usqueusq ex deodo nati suntsut scilicetscil ini baptismo uell penitentiapnia. Ille ex deodo natusnat este. quiqi sic ad deumdm ueracituruacit conversusconusus este quodq deusds ei paterpt. et ipseipe deidi filius effectuseffcus este. AmbrosiusAmbo. paterpat nosternr este deusds dumdu bonumbn agimusagim. iudex uerouo dumdu peccamuspccam. Ille quasiqai capud ex deodo natumnatu habetht. quiqi creditcedit credenda. I IohannesIo v. OmnisOmis qui creditcedit quamqm iesusihc est christusxc Ex deodo natusnat est. Ergo omnisomis quiqi nonn credit. Ex dyabolo natusnat. Ille etiamet quasiqai manus ex deodo natas habet. quiqi facit facienda. IohannesIo ii. Omnis quiqi facit iusticiamiusticia ex ipsoipo natusnat est. Ergo omnisomis quiqi facit iniustitiamiiustitia ex dyabolo natusnat este. Ille quoquequoq quasiqai pedes ex deodo natos habetht. quiqi fugit fugienda.fugieda i IohannesIo v. OmnisOis quiqi natusnat est ex deodo necnc peccatpccat. Ergo omnisomis quiqi peccatpccat. Ex dyabolo natusnat est. In hiis

Last edit 12 months ago by rachelkteubner
(seq. 4)
Complete

(seq. 4)

tribustibus poteritpotit ostendi ostedi IohannemIo totalitertotalit ex deodo natumtu esse De quartoiiiio psalmusps AnnunciabuntAnnuciabut et manifestabuntmanifestabut celi iusticiamiusticia eiusei populopo quiqui nasceturnas. Iusticia queq in celis manifestaturmanifestat est illa de quaqa diciturdr ii TimotheiThi iiii. Reposita est mihimi corona iusticiai et mattheusmt xxv QuodQ iustumiustu fueritfuit dabo uobisuob. Iusticia haech cui manifestaturmanifestat in celis nisini populopplo cui nasceturcet inchoando uitamuita eternametnam inin celis SecundumScdm hanchetiamet dicunturdicut natalicia sanctorumscor. AnimeAie ergogo iustorumiustor nascunturnascut uite eterneetne ini euolationeeuolatoe SedS corporacorpa ini resurrectioneresurrectoe. EcclesiasticusEcci xiiii GeneratioGenerato carnis et sanguinis alia finiturfinit. Alia Nascitur.nascit finiturfinit perp mortemmorte generatiogenerato mortalis nasciturnascit. perp resurrectionemrectoem. generaciognacio immortalisimortalis SicutSic autemaut indifferenteridifferet nascunturnascut flores et uermesumes. sic pii et impiiipii in resurrectioneresurrectoe. vndevn qui-qi libetlib glorioseglose resurgensresurges. tunctuc diceredice postpt. Refloruit caro mea. TuncTuc beatusbs IohannesIohes florebit sicutsict liliumliliu. propterppt castitatemcastitate. SicutSic rosa propterppt passionempassione. HuiusHui quadru-qadru plicis natiuitatis quadruplexqdruplex gaudiumgaudiu ini ewangelioewanglo colligerecollige possimuspossimi. primumpimu tollerabile. secundumiim dampnabiledapnabile. tertiumiiim laudabile. quartumiiiim ineffabile. Natiuitatis miserie este gaudiumgaudiu tollerabile. IohannesIo xvi IamIa nonno meminit pressurepssure propterppt gaudiumgaudiu quiaq natusnat este homoho immundumimudu. GaudiumGaudiu aliquandoaliqu fit illo nato. quiqi meliusmeli esseteet nonno natusnat. MattheusMt xxvi BonumBonu erat illi. et ceterac. ItemIt Natiuitatis culpe gaudiumgaudiu est dampnabiledapnabile. hich significatumnificatu est ini gaudio natiuitatis herodis in quoq IohannesIohes i gratiagra moriturmorit. puella uerouo id est iconcupiscentiacocupia saltat et lataturlatat. Hoc gaudiumgaudiu fit quandoqn homoho gaudetgaud de iniqui-iiqui tate propriappia uelul aliena. prouerbiorumpu ii LetanturLetat cumcu malefecerintmalefe et exultatantexul et ceteraetc. ItemIt Natiuitatis gratiegre gaudiumgaudiu est laudabile. HocH significatumsignificatu est ini gaudio natiuitatis COLUMN TWOIohannisIohis quiaq multimlti gaudentgaudet. Multi utiqueutiq nonno solumsolu homineshoies seds et angeliangli. lucasluc xv. GaudiumGaudiu erit angelisanglis et ceteraetc. ItemIt Natiuitatis gloriegle gaudiumgaudiu este ineffa-ieffa bile. hoch significatumsigcm este ini gaudio natiuitatis christixi. lucaluc ii. Ecce ewangelizoewaglizo uobisuob gaudiumgau magnummag et ceteraetc. NatusNatChristusXc este beatusbs ini animaaia miser ini corporecorpe. Sicut in nataliciis sanctorumscor animeaie beate. seds corporacorpa adhuc misera remanent. Erit enimn magnusmagn coramcora dominodno. et ceteraetc. lucasluca. GabrielGabiel angelusangls predicenspdicens de IohanneIohe quodq multi ini natiuitate eiusei gaudentgau eamqueeam sibisb iungitiugit cumc ait. Erit enimn magnusmag coramco dominodno. MagnusMagn utiqueutiq priuilegiopiuilegio. MagnusMagn merito. MagnusMagn officio. magnusmagn testimonio. MagnusMagn premiopmio. De primoio diciturDr hichi. Erit enimn magnusmagn coramcora dominodo vinumvi et sicerasi nonno bibetbi et spiritus sanctos replebiturre et ceteraetc MagnumMagnu priuilegiumpiuilegiu est quodq spirituspu sanctosco ex uterouto repletus. MagnusMagn autemaut este IohannesIohes pri-pi uilegio. a patrepate enimn priuilegiumpiuilegiu singularissimeglarissime prenunciacionispnuciaciois accepit. DeusDs enimn paterpr natiuitatemnatiuitate et nomennom et uitamuita IohannisIo perp eundemeude anglmangelum prenunci-pnuci auit. quemq postpt vi menses ad mariamria prop filio suo destinauit. ItemIt a filio habet priuilegiumpiuilegiu mirabilissime exultationisexultatois. Exultauit enimn ini uterouto matrismatis sue propterppt presenciampsencia filii deidi in uterouto marie. ItemIt a spirituspu sanctosco habetht priuilegiumpiuilegiu certissimectissime sanctifi-scifi cationiscatois. propterppt quodq diciturdr spiritus sanctos replebiturre et ceteraetc. vide hocho quamqua cito iohannesiohes fuit sanctusscs. et quamqa cito tu fuisti iniquusiiq. AugustinusAug paucissimi suntsut ta[n]te felicitatis ut ab ipsaipa ineuntei eute adolescenciaad olescecia nullanlla dampnabiliadapnabilia peccatapcca committantmittat. De secundoiio. GenesisGn xxvi. Ibat profi-pfi cienscies et succrescenssuccesces. donecdonc uehementeruehemt

Last edit 12 months ago by Sean J. Gilsdorf
(seq. 5)
Complete

(seq. 5)

magnusmagn effectuseffecus este. hoch mistice de beatobo IohanneIo potest paccipi quiq magnusmagn fuit. uirtutibusututib et meritis et specialitertb in tribus. Magnusmagn fuit utiqueutiq innocentissima puritatepitate. prop quaqa etiam angelisangls dici meruit. MattheusMt xi. Hich este de quo scriptumscptu est. Ecce mitto angeliumanglm meummue et ceterac. GregoriusMagnusmagnu quidemqde nomennome este sedsz uita nominenoie inferioriferior nonno est. ItemIt magnus magufuit ini rigidissima[sic] austeritate austitate. videlicetvideliz ciborumcibor et uestimentorumuestimentor et locorumlocor desertorumdesertor de quibusqu ominbusominb in ewangelioewanglio commendatacomedata. ItemIt mangusmagn fuit in amicissima caritate prop quaq etiam amicusamic sponsisposi diciturdr. IohannemIo iii. amicusamic autemaut sponsi sposiqui stat et audit eumeu et cetera BernardusB. QuantitasQuntas cuiusque cuiqzanimeaie estimeturestimet de mensuramesura caritatis ut queq multummultu caritatis habetht magna qua parumparu parua quea nichildicentedicere apostoloaplo. Si caritatemcaritate nonno habuero nichilni sum. SedSz heu sicutsic Iohannes Iohesmeritismitis. ita multi suntsut magni uiciis. De iii Mattheusmtv. Qui fecereritfecerit et docueritdocuit hic himagnusmagu uocabiturvocabit ini regnoreg coelorumcelo. Officiumofficui IohannisIohis fuit doceredoce. et pro fecit ut docuit magnus fuit. Magnus magnuautemaut fuit triplici triplciofficio. Magnusmagnu autemaut fuit officio predicanprica- di MattheusM iii. venit JohannesJohes baptista predicans pdicasin deserto iudee et dicens penitentiampniam agite appropinquauitappenime regnum rcelorumcelor. Hoch fuit primum thema JohannisJohis. Hochoc etiam primumpmi thema salvatoris. ItemIt magnusn fuit baptizandibaptizadi officio. NamNa hominumhoim baptista fuit. et deidi filiumfiliu ipseipe batizauit. ini cuius ciubaptismobaptism beatabs ei trinitastintas apparuit. ItemIt magnusu fuit officio prophetandipphetadi immo prophetantumpphatu demonstrandidemonstrdi propterppt quodq plusquam plusqapropheta pphadiciturdr. QuemQue enimn COLUMN 2 prophetauit pphavitipsem demonstrauitdemostrauit quamqu dixitdix JohannisJohis i Ecce agnusagn deidi et ceterac Augustinus aughich gloriosiglosi agni dignusdign est ostensor. Notate karissimikmi. {NotateNte}Ecce JeremiasJe hunchuc agnumagnu prophetauitpphauit ore IohannesIo autemaut digito de monstrauitmostrauit. Maria uerou in i utero portauit et omnesoms isti antean fueruntfuert sanctisci quamqu nati. pensate ergog quamqa sanctisscs debet esseee quiq habethut agnumagnu*no non ore prophetare.pphare sedsz ore summeresume. nonno digito demonstraredemostre. sed szdigitis tractaretctare inin ventrevetre sedsz mentemete portare debet. De quarto. Mattheus Mtxi. InterInt natos mulierum nonno surrexit maior et cetera. O quamqa magnusmagn tamta magno testimonio fuit JonahnesJohes. Magnusmagn autemaut fuit triplicitplic testimonio. Magnusmagn utiqueutiq fu- {NotaNot} it testimonio humanohuano. LucasLuc iii. Existiman-Existima te autemaut populoppo et cogitantibuscogitatib omnibusomib ini cordibuscordib suiss. de JohanneIohe ne forte ipseipe esseteet Christusxrc et ceteraetc usqueusq nonno sum dignusdign solueresolue et ceteraetc. Ecce quamqam magnusmagn apud homineshoies et quamqa paruus apud semetipsumsemetipm fuit JohannesIohes. IdeoIdo uereue ini ipsoipo completumpletu este illud. EcclesiastesEcc tertioiiio. QuantoQanto magnusmagn humiliahmlia te ini omnibusoib. ItemIt magnusmagn fuit testimonio ewangelicoewnglico. vndevn angelusangls ait. Erit enimn magnusmagn coramcora dominodno. Eya homoho sic testimoniotestio angelicoaglico apparebit ini die nouissimo. si tu sis magnusmagn velvl paruuusparuu velvl nullusnlls in meritomito. MattheusMt xx.v. CumCu uenerit filiusfili hominisho ini magestatemages suas et omneso angeliagli eiusei cumc eo. interlinearisintli teste humanorumhuanor actuumactuu subsb quorumquor custodia benebn velvl male egeruntegert. ItemIt MagnusMagn fuit testimoniotestio diuino. DeusDs enimn este quiqi dixitdixt. InterInt natos mulierummu et ceteraetc. vereve magnusmagn este qui apudapd deumdm magnusmagn este. propterpp ista benebn ait. IohannesIo chrysostomoscis. IohannesIohes maior hominehoie par angelisanglis. O felix quiqi sic uiuit quodq a deodo et ab angelis agliset ab hominibushoib bonum testimoniumtestioniu habetht. Ad RomanosRo xii. prouidentespuidetes bona nonn tuamtm coramcora deodo. et ceteraetc. QuidQid ergogo erit de miserismisis. quiqi malummalu habenthnt testimoniumtestioniu ab omnibusoib hominibushoib.De quintovo. Job tertioiiio. paruus et magnusmagn ibi suntst. MagnusMagn este IohannesIohes baptista et quilibetqilib magni meritimiti sanctusscs. Ne autemaut

Last edit 12 months ago by Sean J. Gilsdorf
Displaying pages 1 - 5 of 34 in total