fol. 25r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

8 revisions
cristobal -oldfordham at May 15, 2015 05:27 PM

fol. 25r

piltzin in huitzillōpochtli ca nicān īchān yez
ca yèhuātl ontlazòtiz inic tinemizquê in
tlalticpac ca tonēhuan.

Auh in ōquimon-
nōnōtzquê niman ic yàquê in tlachi[y]etô
in ōquittatô in tenōchtli in ōquittaquê
niman ye tlachpānâ in ītzintla[n] in tenōchtli-
tli oncān contlāllìquê in tlālmomoztli.

In xomìmītl màāhuiltīto in ōmpa
quinamicquê in cōlhuàcān tlācatēcca-
tl niman quihuālhuīcaquê in ōqui-
huālhuīcaquê zan yoyoltia in īhìtic
contlāllìquê in intlālmomoz quiyōllòtì-
quê in tlācatēccatl in ītōcā chìchil-
cuahuitl in cōlhuàcān tlācatēccatl
in īpan xihuitl in quitlāllìquê intlāl-
momoz ōme tecpatl xihuitl.


Translation

fol. 25r


Translation