fol. 37v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

5 revisions
cristobal -oldfordham at Aug 12, 2015 09:19 PM

fol. 37v

1476 ===10 Tecpatl===
Nicān poliuhquê Ocuiltecâ

1477 ===11 Calli===
Nicān poliuhquê Icpatepēcâ

1478 ===12 Tōchtli===
Nicān poliuhquê calli ymanyan tlā-
câ Mātlatzincâ ōmpa qui-
cocolizcuītìquê in Axayacatzin
ītōcā Tlilcuetzpal in quimetzhuītec
Xiquipilco īchān.

1479 ===13 Ācatl===
Nicān cuālōc in tōnatiuh
mochi nēzquê in cīcitlāl-
tin ìcuāc mic in Axayaca-
tzin.

1480 ===1 Tecpatl===
Auh niman ic ommotlālî
in Tizozicatzin ic chicōme
tlàtoāni.


Translation

fol. 37v

1476 ===10 Tecpatl===
Nicān poliuhquê Ocuiltecâ

1477 ===11 Calli===
Nicān poliuhquê Icpatepēcâ

1478 ===12 Tōchtli===
Nicān poliuhquê calli


Translation