Cambridge, Corpus Christi College, MS 253: Augustine, Confessiones. Ferrandus, Epistola ad Reginum comitem. Hymn for Augustine, etc

ReadAboutContentsVersionsHelp
f. 3v

f. 3v

retro. hodie facies. hodie fecisti. Quid ad me. Si q(ui)s n(on) intelligat. gaudeat (et) ipse dicens. Quie. e(st). hoc. Gaudeat etai(m) sic (et) amet n(on) inue niendo invenire. poti(us) qua(m) inveniendo n(on) invenire te. Exaudi d(eu)s. Ve peccatis hominu(m). Et homo dic(ere) hec. (et) misereris ei(us). q(ua)m tu fecisti eu(m). (et) peccatu(m) n(on) fecisti in eo. Quis me co(m)memorat peccatu(m) infan tie mee. q(ua)m nemo mundus a peccato cora(m) te nec infans cui(us) e(st) uni(us) diei vita sup(er) t(er)ra(m). Quis me co(m)memorat. An q(uod)libet tantill(us) n(un)c parvul(us). in q(uo) video q(uo)d n(on) memini de me. Quid (e)g(o) t(un)c pec caba(m). An q(ui)a uberib(us) inhiaba(m) plorans. Na(m) si nunc facia(m) n(on) q(ui)de(m) uberib(us). S(ed) esce c(on)gruenti annis meis ita inhians deridebor atq(ue) rep(re)hendar iustissime. Tunc (e)g(o) rep(re)hendenda facieba(m). s(ed) q(ui)a rep(re)hendente(m) intelligere n(on) potera(m). nec mos rep(re)hendendi me nec ratio sinebat. Na(m) extirpam(us) (et) eicum(us) ista crescentes. nec vidi quenqua(m) sciente(m) cu(m) aliq(ui)d purgat bona p(rosp)icere. An p(ro) te(m)pore etia(m) illa bona erant. flendo petere etai(m) q(uo)d noxie da ret(ur). indignari acrit(um) n(on) subiectis hominib(us) liberis (et) maiorib(us) hisq(ue) a q(ui)b(us) gent(us) est multisq(ue) p(re)terea prudentiorib(us) n(on) ad nu(n) tu(m) voluntatis obte(m)p(er)antib(us) feriendo nocere iuti q(ua)ntu(m) potest. q(ui)a n(on) obedit(ur) imp(er)iis quib(us) p(er)nitiose obediret(ur). Ita imbecillitas me(m)bra(rum) infantiliu(m) innocens. e(st.) n(on) anim(us) infantiu(m). Vidi ego (et) exp(er)t(us) su(m) xelante(m) parvulu(m). Nundu(m) loquebat(ur). (et) intuebat(ur) pallid(us) amaro c(on)spectu collactaneu(m) suu(m). q(ui)s hoc ignorat. Expiare se di cunt ista matres atq(ue) nut(ri)ces. nescio q(ui)b(us) remediis. Nisi v(ero) (et) ista innocentia. e(st). in fonte lactis uberti(um) manante atq(ue) abundante. opib(us) egentissimu(m) (et) illo adhuc uno alim(en)to vita(m) ducente(m) c(on)sor te(m) n(on) pati. S(ed) blande tolerant(ur) hec. n(on) q(ui)a nulla ut parva. s(ed) q(ui)a eta tis e\accessu p(er)itura s(i)t. Q(uo)d licet p(ro)bes. c(on)ferri equo animo eadem(m) ipsa n(on) posse. q(ua)ndo in aliquo annosiore dep(re)hendunt(er). Tu itaq(ue) d(omi)ne d(eu)s m(eu)s. q(ui) dedisti vita(m) infanti. (et) corp(us) q(uo)d ita ut videm(us) instruxisti sensib(us). co(n)pegisti inebris. figura decorasti. p(er)q(ue) ei(us) universitate atq(ue) incolumitate om(n)i conat(us) animantis insinuasti. iubesine laudarete inistis (et) confiteri t(ibi). (et) psallere nomini tuo altissime.

Last edit 4 months ago by rmccandless
f. 4r

f. 4r

q(ui)a d(eu)s es om(ni)p(oten)s (et) bon(us). etia(m) si sola ista fecisses. que nemo ali(us) potest facere n(isi) tu une a q(uo) e(st). omnis mod(us). formosissime q(ui) formas omnia. (et) lege tua ordinas om(n)ia. Hanc (e)g(o) etate(m) d(omi)ne q(ua) me vixisse n(on) me mini. de q(ua) aliis cresisi. (et) qua(m) me egisse ex aliis infantib(us) c(on)ieci. quanqua(m) ista multu(m) fida c(on)iectura sit. piget me annumerare huic vite mee q(ua) vivo in hoc s(ae)c(u)lo. Quantu(m) eni(m) attinet (et) ad obli vionis mee tenebras. par illi. e(st). q(ua) vixi in matris utero. Q(uo)d si (et) in iniq(ui)tate c(on)cept(us) su(m). (et) in peccatis met(er) mea in utero me aluit. ubi oro te d(eu)s m(eu)s ubi d(omi)ne ego servus tuus. ubi aut q(ua)ndo innocens fui. S(ed) ecce omitto illud te(m)p(us). Et q(ui)d m(ihi) ia(m) cu(m) eo. e(st). cui(uc) nulla vestigia reto lo. Nonne ab infantia huc p(er)gens veni in puertia(m). v(e)l poti(us) ipsa in me venit. (et) successit infantie. Nec discessit illa. Quo eni(m) abiit. Et tam(en) ia(m) n(on) erat. Non eni(m) era(m) infans q(ui) n(on) farer. s(ed) ia(m) puer loquens era(m). Et memini hoc. (et) unde loq(ui) didicera(m) post adverti. Non eni(m) docebant me maiores homines p(re)bentes m(ihi) verba certo aliq(uo) or dine doct(ri)ne. sic(ut) paulo post litteras. s(ed) ego ipse m(en)te qua(m) dedisti m(ihi) d(eu)s m(eu)s cu(m) gemitib(us) (et) vocib(us) variis me(m)bror(um) motib(us) edere vellem sensa cordis mei. ut voluntati pareret(ur). Nec valere(m) que voleba(m) om(n)ia. nec q(ui)b(us) voleba(m) om(n)ia p(re)staba(m) mamorie. Cu(m) ipsi appellabant re(m) aliqua(m). (et) s(a)c(er)d(otu)m ea(m) voce(m) corp(us) ad aliq(ui)d movebant. videba(m) (et) te neba(m). hoc ab eis vocari re(m) illa(m) q(uo)d sonabant. cu(m) ea(m) vellent ostende(m). Hoc aute(m) eos velle ex motu corporis ap(er)iebat(ur). tanqua(m) verb(um) natura lib(erus) om(n)iu(m) gentiu(m) que fiunt vultu (et) mitu oc(u)lor(um) ceteror(um)q(ue) me(m)bror(um). actu (et) sonitu vocis in dicante affectione(m) animi in petendis. ha bendis. reiciendis. fugiendis. faciendis ve reb(us). Ita verba in variis sententiis locis suis posita (et) crebro audita. quaru(m) reru(m) signa essent paulati(m) colligeba(m). in easq(ue) ia(m) voluntates edomito in eis signi(s) ore p(er) hec enuntiaba(m). Sic cu(m) his int(er) q(uo)s era(m) voluntatu(m) enuntianda ru(m) signa co(m)municavi. (et) vite humane p(ro)cellosa(m) societate(m) alti(us) in gressius su(m) pendens ex parentu(m) auctoritate. nutuq(ue) maior(um) ho minu(m). D(eu)s d(eu)s m(eu)s. q(ua)s ibi miserias exp(er)t(us) su(m) (et) ludificatio(n)es q(ua)ndoq(ui)de(m) m(ihi) vivere recte puero id p(ro) ponebat(ur). obte(m)p(er)are monentib(us) ut in

Last edit 4 months ago by rmccandless
f. 4v

f. 4v

hoc s(ae)c(u)lo florerem (et) excellere(m) liguosis artib(us) ad honore(m) hominu(m) (et) falsas divitias famulantib(us). Inde in s(e)cola(m) dat(us) su(m) ut discere(m) littera(s). in quib(us) q(ui)d utilitatis e(ss)et ignoraba(m) miser. (et) tam(en) si segnis in di scendo esse(m) vapulaba(m). Laudabat(ur) eni(m) hoc a maiorib(us). (et) multi an to nos vita(m) ista(m) agentes p(re)struxer(i)t eru(m)nosas vias p(er)q(ua)s t(ra)nsire co gobam(ur). multiplicato labore (et) dolore filiis. ada(m). Invenim(us) aute(m) d(omi)ne(m) homines rogantes te. (et) didicim(us) ab eis sentientes te ut po teram(us) e(ss)e magnu(m) alique(m). q(ui) posses etia(m) n(on) apparens sensibus n(ost)ris exaudire nos (et) subvenire nob(is) (et) subvenire nob(is). Ha(nc) puer cepi rogare te auxiliu(m) (et) refugiu(m) meu(m). (et) in tua(m) invocatione(m) ru(m)peba(m) nodos lingue mee. (et) rogaba(m) te parvus n(on) parvo affectu. ne in scola vapula re(m). Et cu(m) me n(on) exaudiebas. q(uo)d n(on) erat ad insipientia(m) m(ihi). ridebant(ur) a maiorib(us) hominib(us) usq(ue) ab ipsis parentib(us). q(ui) m(ihi) accidere mali nichil volebant plage mee. Magnu(m) t(un)c (et) grave malu(m) meu(m). Est ne q(ui)squa(m) d(omi)ne ta(m) magnus anim(us). p(re)grandi affectu t(ibi) coherens. Est ne inqua(m) q(ui)squa(m). fac(it) eni(m) hoc queda(m) etia(m) stoliditas. Est (e)g(o) q(ui) t(ibi) pie coherendo ita sit affect(us) grandit(ur). ut eculeos (et) ungulas atq(ue) huiusceinodi varia torm(en)ta. p(ro) q(ui)b(us) effugiendis t(ibi) p(er) universas t(er) ras cu(m) timore magno supplicat(ur). ita parvi estimet irridens eos q(ui) hec acerbissime formidant. que(m)admodu(m) parentes n(ost)ri ridebant torm(en)ta. q(ui)b(us) pueri a magistris affligebam(ur). Non eni(m) aut min(us) ea metuebam(us). aut min(us) te de his evadendis dep(re)cabam(ur). (et) peccabam(us) tam(en) min(us) scribendo aut legendo aut cogitando de litteris qua(m) exigebat(ur) a nob(is). Non eni(m) deerat d(omi)ne memoria v(e)l ingeniu(m) que nos hab(er)e voluisti. p(ro) illa etate satis. s(ed) delectabat lu dere. (et) vindicabat(ur) in nos ab eis q(ui) talia utiq(ue) agebant. S(ed) ma ior(um) nuge negotia vocant(ur) puero(rum) aute(m) talia su(m) sint. puniunt(ur) a maiorib(us). (et) nemo miserat(ur) pueros. v(e)l illos v(e)l utrosq(ue). Nisi v(olo) app(ro)bat q(ui)qua(m) bon(us) reru(m) arbit(ur) vapulasse me q(ui)a ludeba(m) pila puer. (et) eo ludo impediebar q(uo)min(us) celerit(er) discere(m) litteras. q(ui)b(us) maior de formi(us) ludere(m). aut aliud faciebat ide(m) ipse a q(uo) vapulaba(m). Qui si in aliq(ua) questiunc(u)la a c(on)doctore suo viet(us) e(ss)et magis bile atq(ua) invidia

Last edit 4 months ago by rmccandless
f. 5r

f. 5r

oc(u)los p(er)iculosa micante in spectac(u)la ludosq(ue) maior(um). q(uo)s tam(en) q(ui) edunt ea dignitate p(er)diti excellunt. ut hoc oene omnis optent parvulis suis. q(uo)s tam(en) cedi libent(ur) patiunt(ur). si spectac(u)lis talib(us) i(n) pediantura ab studio q(uo) eos ad talia edenda cupiunt p(er)venire. Vide ista d(omi)ne mi sericordit(ur). (et) lib(er)a nos ia(m) invocantes te. lib(er)a etai(m) eos q(ui) n(on)du(m) te invo cant. ut invocent te (et) lib(er)es eos. Audiera(m) eni(m) ego adhuc puer de vita et(er)na p(ro)missa nob(is) p(er) humilitate(m) d(omi)ni d(e)i n(ost)ri descendentis ad sup(er)bia(m) n(ost)ram. (et) signabar ia(m) signo crucis ei(us). (et) c(on)diebar ei(us) sale. ia(m) inde ab utero mat(ri)s mee. que multu(m) sp(er)avit in te. Vidisti d(omi)ne cu(m) adhuc puer e(ss)em. (et) q(uo)da(m) die p(re)ssus stomacho repente estuare(m) pene mo ritur(us). vidisti d(eu)s m(eu)s q(ua)m custos m(eu)s ia(m) eras q(uo) motu animi (et) q(ua) fi de baptismu(m) (christ)i tui d(e)i (et) d(omi)ni mei flagitavi a pietate matris mee. (et) matris omniu(m) n(ost)r(u)m eccl(essi)e tue. (et) c(on)t(er)bata mat(er) carnis mee. q(ua)m (et) se(m)pit(er)na(m) salute(m) mea(m) cari(us) parturiebat corde casto in fide tua ia(m) curare festinabunda. ut sac(ra)m(en)tis salutarib(us) initiarer (et) abluerer. te d(omi)ne ih(es)u c(on)focens in remissione(m) pec cator(um). n(isi) stati(m) recreat(ur) esse(m). Dilata itaq(ue) e(st) mundatio mea. q(ua)si necesse esset ut adhuc sordidarer si vivere(m). q(ui)a videlicet post lavacru(m) illud laior (et) p(er)iculosior in sordib(us) delictor(um) reat(us) foret. Ita ia(m) credaba(m) (et) illa (et) om(n)is dom(us) n(isi) pat(er) sol(us). q(ui) tam(en) n(on) evicit in me ius mat(re)ne pietatis. q(uo) min(us) in (christu)m crederem. sic(ut) ille n(on)du(m) crediderat. Ha(nc) illa satagebat ut tu m(ihi) pat(er) esses d(eu)s m(eu)s poti(us) qua(m) ille. (et) in hoc adiuvabas ea(m) ut sup(er)aret viru(m) cui melior serviebat. q(ui)a (et) in hoc t(ibi) utiq(ue) id iubenti serviebat. Rogo te

Last edit 4 months ago by rmccandless
f. 5v

f. 5v

d(eu)s m(eu)s. velle(m) scire si tu etia(m) velles. q(uo) c(on)silio dilat(us) su(m) ne t(un)c baptiza rer. utru(m) bono meo m(ihi) q(ua)si laxata s(i)t lora peccandi. an n(on) laxata s(i)t. Unde (e)g(o) etia(m) n(un)c de aliis atq(ue) aliis sonat undiq(ue) in aurib(us) n(ost)ris. sine illu(m). faciat q)uo)d vult. n(ondu(m) eni(m) baptizat(us). e(st). (et) tam(en in saulte corpo ris n(on) dicim(us). sine. vulneret(ur) ampli(us). n(on)du(m) eni(m) sanat(us). e(st). Quanto (e)g(o) meli(us) ut cito sanarer. (et) id ageret(ur) mecu(m) meor(um) meaq(ue) diligen tia. Meli(us) v(olo). S(ed) q(uo)t (et) q(ua)nti fluct(us) impendere te(m)ptationu(m) post pueritia(m) videbant(ur). noverat eos ia(m) illa mat(er). (et) t(er)ra p(er) eos un de postea formarer. qua(m) ipsa(m) ia(m) effigie(m) co(m)mittere volebat. In ipsa tam(en) pueritia de q(ua) m(ihi) min(us) qua(m) de adolescentia metuebat(ur). n(on) amaba(m) litteras. (et) me in eas urgeri odera(m). (et) urgebar tam(en). (et) bene m(ihi) fiebat. Nec facieba(m) ego bene. n(on) eni(m) discere(m) n(isi) cogerer. Nemo aute(m) inuit(us) benefacit etia(m) si bonu(m). e(st). q(uo)d facit. nec q(ui) me ur gebant benefaciebant. s(ed) bene m(ihi) fiebat avs te d(eu)s m(eu)s. Illi eni(m) n(on) intuebant(ur) q(uo) referre(m) q(uo)d midescere cogebant. p(rop)t(er) qua(m) ad sa tiandas insatiabiles cupiditates copiose inopie (et) ignominiose g(u)le. Tu v(olo) cui numerati s(i)t capilli n(ost)ri. errore omniu(m) q(ui) m(ihi) in stabant ut discere(m) utebaris ad utilitate(m) mea(m). meo aute(m) q(ui) discere noleba(m) utebaris ad pena(m) mea(m). q(ua) plecti n(on) era(m) indign(us) tantill(us) puer. (et) tant(us) peccator. Ita de n(on) benefacientib(us) tube ne faciebas m(ihi). (et) de peccante me ipso iuste ret(i)buebas m(ihi). Ius sisti eni(m) (et) sic. e(st). ut pena sua sibi sit omnis inordinat(us) anim(us). Quid aute(m) erat cause. cur grecas litteras odera(m) quibus pueru lus imbuebar. nec t(un)c quide(m) michi satis exploratu(m). e(st). Adama vera(m) eni(m) latinas. non quas primi magistri. s(ed) quas docent qui gra(m)matici vocant(ur). Nam illas primas ubi legere (et) scri bere (et) numerare discit(ur). n(on) min(us) onerosas penalesq(ue) habeba(m). qua(m) om(n)is grecas. Unde tam(en) (et) hoc. n(isi) de peccato (et) vanita te vite qua caro era(m) (et) sp(iritu)s ambulans (et) n(on) revertens. Nam utiq(ue) meliores q(ui)a certiores erant p(ri)me ille littere q(ui)b(us) fiebat in me (et) factu(m). e(st). (et) habeo illud lega(m) siq(ui)d sc(ri)ptu(m) invenio. (et)

Last edit 4 months ago by rmccandless
Records 16 – 20 of 302