The State of Utah vs. Joe Hill

Pages needing completion

No pages need transcription from scratch. These pages have been partially transcribed but need to be completed.

Newspaper articles

Page 27
Incomplete

Page 27

The S[?] ARG. (YEAR) 47. 16 (Pages) Sidor. CHICAGO, Affidavit of Circulation for the quarter ending March 31, 1915 STATE OF ILLINOIS} SS COUNTY OF COOK

John Linde, Manager of SVENSKA TRIBUNEN-NYHETER, published at Chicago, Ill., does solemnly swear that the actual net average of number of copies printed and circulated of said publication during the 3 months January-March, 1915 was 70,115 copies per issue excluding all unsold, returned, spoiled and waste copies. John Linde Manager. Subscribed and sworn to before me this 12th day of April, 1915. Andrew Tofft Notary Public. Net average circulation 1912. . . . .62,363 Net average circulation 1913. . . . .64,364 Net average circulation 1914. . . . .66,965 Svenska Tribunen-Nyheter Is a member of the Audit Bureau of Circulations.

Från tisdag till tisdag

GODA DYGDER.

Den människa för hårdt ej döm, Som råkat har att falla! Nej, hennes fel förlåt och glöm Vi äro svaga alla, Och frestelser af många slag I lifvet möta oss hvar dag.

Om du din nästa gifvit sår, Som henne bittert smärta, Sök att förlåtelse du får Och frid uti ditt hjärta! Ja, låt ej solen nedergå Förrän du tillgift ber att få.

Var vänlig mot denringe man Som motden höge, lärde, Och visa att för dig ock han Har samma mänskovärde! Att visa stolthet, det fösann, Ej kläder någon bildad man.

Och är det så, att du har fått God ställning här i världen, Och skördat mera än du sått, Så undvik ändå flärden! Af den, som mycket gifvet är, Man ock har rätt att fo[?] [?]ra mer.

Om ringhet kommit [?] lott Och du är fattig vor[?] Det finns dock många, [?] ha fått Än sämre lott på jorden, [?] Om blott på deras nöd d[?]er, Du sj[?] [?] {?] i klagau

Sådant händer Kåseri Om inte rent af ett underverk inträffar, kommer vår landsman Joe Hillstrom att afrättas i Salt Lake City den 19 ds. Hans försvarskommitte i New York har genom den svenske sekreteranren John Sandgren i 213 E. 40th st., New York, i dagarne utfärdat ett cirkulär, som härmed delgives våra läsare, till den kraft och verkan det kan hafva. Saken är behjärtansvärd, och skall något kunna göras är snabb handling af nöden. Hillstrom säger sig vara oskyidig och det finns mycket som ger vid handen att han borde beviljas ny rättegång. Cirkuläret har hufvudsakligen följande lydelse: Från fängelsehålorna i Salt Lake City tränger ett rop om hjälp från en af våra enfligt vår öfvertygelse är oskyldigt dömd till döden. Han vill icke ha nåd. Han vill endast ha en ny

de att fästa skulden för mordet på honom, dels för mordet på honom, dels för att blifva af med hvad man ansåg som en besvärlig agitator, dels för att falskeligen fösta mördarnamnet på den organisation han tillhörde och verkade för, the Industrial Workers of the World. Kensekvent följdes den taktiken genom hela rättegången.

Trots protester landet rundt förklarades han skyldig och domdes till döden. Afrättningen skulle ha ägt rum den 1 okt. Men då inskred svenske ambassadören i Washington Ekengren och genom hans bemedlingutverkade president Wilson att domens verkställande uppsköts.

Svenske ministern säger att starka tvifvel om Hillströms skuld föreligga. Med andra ord, liksom tusen sinom tusen andra, är svenske ministren öfvertygad om Hillströms oskuld.

Men det blef endast ett uppskof. Benådnigsdomstolen utsatte ny dag för afrättningen, nämligen den 19 nov., och använde på samma gång tillfållt att påbörda Hillström en brottslig karriär.

Således återstå endast några få dagar.

Det synes som om ett fruktansvärdt tryck utöfvades på Utahs myndigheter från något båll att taga Hillström lif, och dessutom har man nu gått så långt i behandlingen af Hillström att en återgång skulle betyda fullständig moralisk tillintetgörelse inför den allmänna opinionen.

Vi måste rädda Hillström för att rädda vår egen heder som ett folk.

Låt oss för en gång skull visa att vi hålla blodsförvantskapens band heliga

Joe Hillstrom

genom att i detta fall uppratt[? hålla] [? rättvisan.] Vår tanke ar att om vi kunde resa hela det svenska folket — och hvarför ej de skandinaviska folken — i Amerika till en proteststorm, som skakar hela landet, så skulle vi tvinga Utahs myndigheter att släppa sitt offer. En vacker dag kommer sanningen i dagen, och då stå vi där med skammen, om vi ej gjort vårt bästa.

Låtom oss för stunden åtminstone bryta ned alla de skrankor, som skilja oss åt, och visa det amerikanska folket att man ej får handtera en hemoch frändelös främling efter behang. Det kan i alla händleser ej vara någon synd att rädda en medmänniskas lif. För den handlingen skall det bli lätt att stå till svars äfven inför alla domares domare.

Upp därför män och kvinnor i alla samhällsklasser, anställen protestmöten i hvarje stad och by och mäktiga demonstrationer att hela landet må känna kraften af vår samlade vilja.

Antagen den resolution som här medföljer, eller affatten en själfva, hvilken passar er bättre, men för all del, så sant heder är er kär, låt er röst nå fram till dem, som makten ha nå ett sätt icke kan missför-

LENDETSLIFSFRÅGO[?]

Presidenten håller ett stor[?] programtal i New York.

FÖR ETTSTARKT FÖRSVAR

Wilson prisar invandrarnes amerikanska sinnel g, m n vänder sig skarpt mot illojala element.

Inför Manhattanklubben i New York höll president Wilson den 4 ds ett stort tal, hvari han framlade sina synpunkter i nationens vikitgaste frågor. Talet var omsorgsfullt förberedt och uppläste från pappert för att undvika misstydningar.

Han framhöll till en början att på senare tid vårt förhållande till främmande makter mer än andra viktiga frågor trädt i frögrunden. Våra principer äro väl kända; vi öuska frihet för oss själfva och frihet för andra. Utvidgningspainer, som möjligen tidigare gjort sig gällande, ha vi skjutit åt sidan, och, sade talaren, jag hoppas med tillförsikt att vi aldrig mera skola taga en fots område genom eröfring. Vi önska för oss själfva ingenting annat än full handlingsfrihet och frihet för oberoende tillväxt, men vi önska detta äfven för alla andrea folk på detta halfklot. Det är med fasthållande af sådana principer som vi i denna stund fråga oss själfva hvad som är vår plikt med hänsyn till landets försvar, nu då kriget rasar öfver nästand hela världen. Amerikas mission i världen har varit en fredens mission; vårt folk har bildats genom tillskott från alla varldens nationer, och vi lefva i vänskap med hela världen.

Men vi önska för vår egen säkerhets skull ha tillgång till enstor kår af medborgare som erhållit åtmistohe den mest rudimentära och nödvändiga militära utbildnig, och att nationen har tillräckliga forråd af ammunition och andra krigsförnödenheter i händelse af ofred. Vi öuska gifva dessa medborgars den träning de behöfva och vi tro att vi kunna, göra detta utan att nagonain kalla dem [?] [?] sattninga[?] [?] kommet att framläggs för nästa kon[?] [?] [?] [?] Stalep[?] larenheten visat vara nödvändig för bevakning af gränswer, kuster och kolonier, öfriga försvarsbehof skulle fyllas genom träning under nästkommande tre år af 400,000 medborgaresoldater i kontingenter på 133,000 man om året. De skulle dock tränas endast under en mycket kort tid hvarje år. I samband härmed hoppades tal. att nationalgardet skulle få det erkännande det förtjänar och vinna ökadt understöd från den nationella regeringeus sida. Hva vi alla önska är att landets försvarskrafter skola bil en verklig del af nationen och icke enafskild professionell styrka; den största kostnaden skulle bli för utrustningen, icke för träningen. Amerikansk politik har alltid sett hän till flottansom den hufvudsakliga och första försvarslinjen, och den är också en af de förnämsta i världen Allt hvad vi här ha att göra är att öka hastigheten i den politik som vi länge följt och lägga våra planer för en längre tid framåt. Tal. framhöll att vi borde lara af den nuvarande situationen och ansåg aft marindepartmangets reden offentlig-

This page is incompleteEdit this page
Last edit 11 months ago by guest_user

Colorado [28 items]

Page 32
Incomplete

Page 32

[?] Oct 29th Chairman Daugthy

The Multitude in our Big Cities

The poverty

The Worm that turns

Cant we have a Xtian way of doing the world work So we can carry out our Ideal -

This page is incompleteEdit this page
Last edit 3 months ago by palmestal
Page 33
Incomplete

Page 33

To the Honorable Governor of Utah:

We, the undersigned citizens and residents of Colorado, after investigation, finding that a poor swede by the name of Joseph Hillstrom has been sentenced to be executed in your state purely on a circumstantial evidence, and feeling positive that you would not allow a man that might be innocent to be executed, when you could prevent it, herewith ask you to commute his sentence in the name of Justice and humanity.

Mr John Harper 1760 Penn St F M Ramsey 1720 Lawrence St Denver Henry C [Chrman] 1032 14th St Denver. Jacob Lipshitz 1104 - 18th St. Denver David Krant 1955 Champa St. Denver. Wm Shapiro 1115 - 18th St. Denver. Abel, Garcia 726 - E - C Bck Dener Colo Dan Bloom 1800 [Lorens?] St Sam. Trunden [?] 18 st J. Brown 718 - 18 St - Denver M. Hellerstein 1223 18 St. H. Strouess 1016 - 28.st S.T.Debbe 1220 - 18 st. Denver M.Detter 2830 Araphoe St Denver Al Brophy 1821 Larmeer St Art Matsins 2441 [?] St.

This page is incompleteEdit this page
Last edit 3 months ago by catslover

Connecticut, Delaware [10 items]

Page 12
Incomplete

Page 12

Louis Palemeo 9 Nichols H. Wanbury Commr Peter Tagiello 14 Raymond H. Danbury. Comm Leonardo Cowelli 48 Palioqus ave Lastanzo Saben #76 Tam[?] Hill Paul Tamborne 64 Rives st Vincernzo Attando 25 [Pacht ?] Raffaele. maueuso W. 5 Cawstok st. Clemente La Pine, N 20 Manly Lane, Joseph M. [?] S H [?] St Srah A Rocaino II, Patch St Raffaela William 48 Liberty st Dominic J La Kine Carrine [Ma Ascut] 63 Beavery st. Samuel Nebillo 75 Franklin St. Patsy Orlando 47 William St Danbury. Ch.

This page is incompleteEdit this page
Last edit about 2 years ago by Steviem
Page 13
Incomplete

Page 13

TO THE HONORABLE WILLIAM SPRY, Governor of the State of Utah, Salt Lake City, Utah.

THE UNDERSIGNED, all being citizens of the United States, and whose addresses are opposite their names, having been informed concerning the recent trial and conviction of one Joseph Hillstrom, (also known as Joe Hill) by the District Court of Salt Lake County, Utah, for the alleged killing of J.S. Morrison, and his son, Arling Morrison, in Salt Lake County, Utah, on January 10th, 1914, and of the affirmance of the Judgement of conviction of said District Court by the Supreme Court of the State of Utah, hereby make appeal to your executive clemency on behalf of said Hillstrom, and request that you grant him a pardon, for the following reasons, to-wit:

That the said Hillstrom was denied by the Judge of the said District Court of Salt Lake County that fair and impartial trial which is guaranteed to all citizens of the United States by the Constitution thereof, and the laws of the State of Utah, in that the said Court denied to him the privilege of being defended by counsel of his own selection, or of conducting his own defence, and that he has therefore been deprived of the benefit of counsel.

Because the conviction of said Hillstrom ws obtained upon flimsy and wholly insufficient evidence, the said trial being a mockery of justce and the verdict rendered therein due wholly to prejudice prevailing in said Salt Lake County against Hillstrom because of his activity in the labor movement.

NAME ADDRESS

Frank D'Alonges 81 Russell St Giovanni [Walito?] 309 Frency St Giuseppe [Laccone?] No. 987 Bank St Waterkey Arm Giovanni Golucci 993 Bank S Giovanni D'Alonges 81 Russell St. " Tony [Jamele?] 332 [Gronraven?] " G.B. Farrelli 36 W. Porter St " Guiseppi [Minnicucin?] 140 Cherry St. " Giuseppi Perrelle 953 Bank St. " Michele Tarmetto 65 Claremont Ave " Luigo J [Auer?] 334 Park Ave " Giovanni Vassallo 337 Congress Ave Carli Celozzi 79 Congress Ave Giovanni Golucci 993 Bank St. Giovanni Urbans 407 Park Ave Frank Jamele 334 Park Ave Giosepppe Ciochetti 18 [Royal?] St

This page is incompleteEdit this page
Last edit 3 months ago by catslover

Florida [70 items]

Page 10
Incomplete

Page 10

[top page] To The Honorable William Spray Gabernar of the State Utah.

SALT LAKE CITY, UTAH.

The undersigned, knowing that Joseph Hillston has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, wich is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice.

NAME "Risveglio" Club ADDRESS P.O. Box 193 [/top page]

[middle page] To The Honorable William Spray Gabernar of the State Utah.

SALT LAKE CITY, UTAH.

The undersigned, knowing that Joseph Hillston has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, wich is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice.

NAME Franeisa Diaz ADDRESS 145 P.O.Box W.Tampa Fla [/middle page]

[bottom page] To The Honorable William Spray Gabernar of the State Utah.

SALT LAKE CITY, UTAH.

The undersigned, knowing that Joseph Hillston has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, wich is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice.

NAME Joseph Scaglione ADDRESS P.O. Box 45 [/bottom page]

This page is incompleteEdit this page
Last edit about 2 years ago by Steviem

Florida [60 items]

Page 15
Incomplete

Page 15

[top page] To The Honorable William Spry Gobernor of the State Utah

SALT LAKE CITY, UTAH. The undersigned, knowing that Joseph Hillstron has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, which is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice. NAME Angelo Leto ADDRESS ybor City, Fla [/top page]

[middle page] To The Honorable William Spry Gobernor of the State Utah

SALT LAKE CITY, UTAH. The undersigned, knowing that Joseph Hillstron has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, which is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice. NAME A. R. Mirat ADDRESS Box 88 Ybor City [/middle page]

[bottom page] To The Honorable William Spry Gobernor of the State Utah

SALT LAKE CITY, UTAH. The undersigned, knowing that Joseph Hillstron has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, which is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice. NAME Gerardo Arias ADDRESS 22 St and Davy St. Palmetto - Beach [/bottom page]

This page is incompleteEdit this page
Last edit about 2 years ago by Steviem
Page 21
Incomplete

Page 21

[top page] To The Honorable William Spry Gobernor of the State Utah

SALT LAKE CITY, UTAH. The undersigned, knowing that Joseph Hillstron has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, which is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice. NAME Jose' Alonso ADDRESS Box 38 Ybor City [/top page]

[middle page] To The Honorable William Spry Gobernor of the State Utah

SALT LAKE CITY, UTAH. The undersigned, knowing that Joseph Hillstron has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, which is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice. NAME Sabatore Costa ADDRESS 1413- 12 av Tampa Fla. [/middle page]

[bottom page] To The Honorable William Spry Gobernor of the State Utah

SALT LAKE CITY, UTAH. The undersigned, knowing that Joseph Hillstron has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, which is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice. NAME Constantine [?] ADDRESS 243 Box. Ybor City Fla. [/bottom page]

This page is incompleteEdit this page
Last edit about 2 years ago by Steviem
Page 22
Incomplete

Page 22

[top page] To The Honorable William Spry Gobernor of the State Utah

SALT LAKE CITY, UTAH. The undersigned, knowing that Joseph Hillstron has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, which is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice. NAME Amadode Harras ADDRESS 17 ave 1822 Ybor Citi [/top page]

[middle page] To The Honorable William Spry Gobernor of the State Utah

SALT LAKE CITY, UTAH. The undersigned, knowing that Joseph Hillstron has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, which is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice. NAME [Govrnalo] Novas. ADDRESS Avenida 14- 1605 [/middle page]

[bottom page] To The Honorable William Spry Gobernor of the State Utah

SALT LAKE CITY, UTAH. The undersigned, knowing that Joseph Hillstron has been trial by a packe up jury and tribunal partial against him thereof. I demand a new and impartial trial, which is guaranted to all United States Citizen by the Constitution, if you do so that will mean Justice. NAME A. [?] ADDRESS 1709-8th ave [/bottom page]

This page is incompleteEdit this page
Last edit about 2 years ago by Steviem

Illinois [32 items]

Page 3
Incomplete

Page 3

So Pekin Ill. 8-22-15 Hon Wm Spry, Gov of Utah; We the people of So.- Pekin at mass meeting assembled, resolve that (Joe Hillstrum) Joe Hill was a victim of a bias trial and if he received justice, would be freed. And further we ask you to use the power of your high office to prevent this heinous crime which is to be staged in the name of law and

2 order Oct. 1st, and farther to gain for Joe Hill his liberty. To the end that justice shall be done we pledge Joe Hill our moral physical and financial support (signed) Sect. Timothy S. Keohane W. G. [illegible] C. F. Pondin C.A. [illegeible] Arrangement comt.

[ink smudge]

This page is incompleteEdit this page
Last edit over 2 years ago by PriscillaH.
No entries found