fol. 20r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation


Nicān pēhuaz

1352
1353
1354
1355

3. Tecpatl xihuitl ic om[m]icua-
nìquê in cōlhuàcān in mēxìcâ
īpan cōntitlan motēcaquê
in oncān tīzaāpan cōlhuàcān.

6. Ācatl xihuitl īpan nāuhxiuhtì-
quê īn cōntitlan onocâ in mēxìcâ in
cōlhuàcān mā zo ihui in cōntitlan

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

is ma zo ihui a sort of or?