fol. 24v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

pac moquetztìcac in cuāuhtli ītzintlan
mani in ītapàzol in īpèpech ixquich
in nepapan tlazòìhuitl in tlāuhquechōl
in xiuhtōtōtl in ixquich in quetzalli.

Auh niman huāllâ in cē tlācatl
in ītōcā cuāuhcōhuātl niman ye tla-
nōnōtza quimilhuia. Īn ōtiquittacô
in ātl iuhquin mātlāllāyōtl .
Auh ca ōmpa ōquillaquìquê
in āxōllōhuâ. Auh in ōquillaquìquê
in āxōllōhuâ niman ic huālmo-
cuep in cuāuhcōhuātl in iuh qui-
milhuīcô in īcnīhuān. Ōmpa
ōmic in āxōllōhuâ ca ōquillaquì-
quê in ōmpa in ōtiquittaquê ācanepan-
tlâ in mani tenōchtli yhicpac ìcac in
cuāuhtli īhuān in ītapazol ītzintlan
mani in īpèpech zan moch nepapan
tlazòìhuitl īhuān in ātl iuhqui im mā-
tlāllāyōtl in oncān ōquillaquìquê in ā-
xōllōhuâ.

In ōontlanōnōtz in cuāuhcō-
huātl zan īmōztlayōc in quīzato in ā-
xōllōhuâ niman ye quimilhuia in ī-
icnīhuān. Ca ōniquittato in tlalloc ca
ōnēchnōtz ca quìtohua. Ca ōàcico in no

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page