Page 28

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

Sådant händer
Kåseri

Om inte rent af ett unerverk inträffar,
kommer vår landsman Joe Hillström
att afrättas i Salt Lake City
den 19 ds. Has försvarskommitté
i New York har genom den svenske
sekreteraren John Sandgren i 214
E. 40th st., New York i dagarne utfärdat
ett cirkulär, som härmed delgifves
våra läsare, till den draft och
verkan det kan hafva. Saken är behjärtansvärd,
och skall något kunna
göras är snabb handling af nöden.
Hillström säger sig vara oskyldig och
den finns mycket som ger vid handen
att han borde beviljas ny rättegång.
Cirkuläret har hufvudsakligen följande
lydelse:

Från fängelsehålorna i Salt Lake
City tränger ett rop om hjälp från
en af våra lansmän, Josheph Hillström,
som enligt vår öfvertyglese är
oskyldigt dömd till döden. Han vill
icke ha nåd. Han vill endast ha en ny
rannsakning för att kunna ådagalägga
sin oskuld.

Kunna vi såsaom varande hans
landsmän vägra att räcka honom den
hand han begär till hjälp?

Omständigheterna äro så väl kända
genom pressen att vi endast vilja
[nämna] hufvudpunkterna.

Natten till den 14 jan. 1914 blef en
handlande och f. d. polischef Morrrison
jämte en hans son Arlin skjutna
till döds i en Utahstad. Mördarna inträngde
i Morrisons butik ock fullgjorde
sitt hemska värf. Det enda
vittnet till tilldragelsen var Morrisons
yngre son Merlin, en ung gosse,
hvilken vid första konfronteringen
med Hillström bestämdt förklarade
att Hillström icke var den man han
sett mörda fadern ock brodern. Den
gängse uppfattningen är att Morrison
blef mördad af någaon, som bar gammalt
agg till honom, ty han hade redan
förut varit utsall för hotelser till
lifvet. Morrison hade själf omtalat
det för en reporter, hvilken likväl ej
tilläts att vittna.

Kort efteråt infann sig Joseph Hillström
hos en läkare för att erhålla behandling
för ett skottsår genom bröstet.
Detta togs till förevändning för
att arrestera Hillström för mordet.
Hillström uppgaf för doktorn att han
blifvit skjuten i ett gräl öfver en kvinna,
men har sedan vägrat yttra sig
vidare därom, fömodligen för att ej
förstöra en kvinnas lif. Han fasthåller
vid att det ej är hans skyldighet
att bevisa sin oskuld, utan att det är
åklagarens skyldighet att bevisa hans
skuld.

Åtalet mot honom stod på så klena
fötter att han under vanliga förhålanden
säkerligen skulle ha blifvit
släppt lös efter första polisförhöret.
Men så kom det i dagen att Hillström
var en verksam man i arbetarerörelsen,
högt uppburen såsom författare
till sånger, hvilka sjungas af arbetare
i hela den engelsktalande världen.
Såsom allmänt är kändt finns i detta
land två sorters rättvisa, en för vanliga
medborgare och en för arbetarerörelsens
män. Hemliga och starka
inflytanden gjorde sig genast gällan

liga genom att i detta fall upprätthålla
rättvisan.

Vår tanke är att om vi kunde [resa]
hela det svenska folket — och hvarför
ej de skandinaviska folken — i
Amerika till en proteststorm, som skakar
hela landet så skulle vi tvinga
Utahs myndigheter att släppa sitt offer.
En vacker dag kommer sanningen
i dagen och då stå vi där med
skammen, om vi ej gjort vårt bästa.

Låtom oss för stunden åtminstone
bryta ned alla de skrankor, som skilja
oss åt, och visa det amerikanska
folket att man ej får handtera en hem-
och frändelös främling efter behag.
Det kan i alla händelser ej vara någon
synd att rädda en medmänniskas
lif. För den handlingen skall det bli
lätt att stå till svars äfven inför alla
domares domare.

Upp därför män och kvinnor i alla
samhällsklasser, anställen protestmöten
i hvarje stad och by och mäktiga
demonstrationer att hela landet må
känna kraften af vår samlade vilja.

Antagen den resolution som här
medföljer, eller affatten en själfva,
hvilken passar er bättre, men för all
del, så sant heder är er kär, låt er
röst nå fram till dem, som makten
ha på ett sätt, som icke kan missförstås.

Vi vilja således på det enträgnaste
anmoda den eller de till hvilka detta
manifest är adresseradt, att ögonblickligen
antingen själfava sätta sig i
spetsen för anordnande af massmöte
med all svenskarne på platsen, vare
sig stor eller liten, eller också genast
gå till de ledando ock mest företagsamma
lansmännen för att omedelbart
få dem i rörelse.

Alla organisationer af svenskar torde
i detta syfte genast sammankallas
till extra möte och få samarbete till
stånd. Kom ihåg att tiden är kort.

Och må vi lyckas i vårt förtag att
rädda vår landsmans lif. Tusen sinom
tusen af alla nationer blicka upp till
oss och bedja oss att rädda honom.
Gör ert allra bästa och gör det nu.

Skulle någon vilja ekonomiskt understödja
försvarskommittén i det arbete
den har i hand, vore vi tacksamma.
Våra resurser äro otillräckliga,
ty det är endast några få fattiga arbetare
som hålla räddningsverket i
gång genom frivilliga bidrag Penningar
som insändas till John Sandgren
under ofvanstående adress komma senare
att redovisas i svensk tidning,
som tillsändes gifvaren.

**

Med ofvanstående cirkulär följde en
resolution, som dock är affattad i såstarka
ordalag, att det är fara värdt
att vederbörande i Utah ej skulle fästa
något afseende vid den. För att
äga någon utsikt att uppmärksammas
måst de protester som insändas, vare
sig enskilda eller allmänna, vara
affattade i bestämda men hofsamma,
och ej hotanade och pockande ordalag.
Annars skola de mer gagna än skade
Hillströms sak. Protestresolutioner
och petitioner tillställas guvernören i
Utah William Spry.

**

I Lördags meddelades från Salt Lake
City att advokaten E. B. Critchlow
därstädes blifvit engagerad af svenske
ministern i Washington att vidtaga
omedelbara åtgärder att söka få
Hilstroms dodsstraff mildradt till lifstids
fängelse.

Carl Smålandesop.

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

BrandiChase

This transcription is in progress.

BrandiChase

Finished. As I am not a Swedish speaker, I based the transcription on sight alone.

Gina Strack (Utah State Archives)

Wow! This is so impressive!

ollie_owl

There is text missing between lines 87 and 89, which is found above the photo of Joe Hill, as can be seen on the previous page. I'm not sure how to indicate that, so I simply put in another paragraph break. Also made a few minor edits.