fol. 37r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

1471
Nicān miquico in Ilhuicami-
natzin niman ic ommotlā-
lî in Āxāyacatzin ic chi-
cuacen tlàtoāni īhuan
ìcuac poliuhquê xōchi-
tlan tlācâ

1472
1473

Nicān poliuhquê in tlatilōlcâ àmo
huècāuh in quimompēuh
Āxāyacatzin ca moquichnè-
nequiya in Moquihuix nehuān
in Teconal intlāca yèhuātl
Cuacuauhtzin zā impan tlàtô ca vel
popolihuizquiâ.

1474
1475

Nicān tlālolīn cencâ miyec in te-
pētl huihuiton mochi pàpachiuh in
calli.

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

the second paragraph--Lehmann translates this differently. He takes the begging to be so that all of Tlatelolco would not perish.