fol. 21v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

quitî ca zan ic ōniquimquelòca . Cencâ quim-
motētzāhuìquê in mēxìcâ. Auh in nāhuin-
tin zan oc huālyōltiyàquê in inmalhuān.

àmo quittitìquê in tlàtohuāni in cōxcōx-
tli niman ic quitlāllìquê in intlālmōmoz in om-
pa tīzaāpan in ōquitlāllìquê niman quilhuī-
tô in tlàtohuāni. In āxcān tlàtohuānié in
totlālmomoz mā itlàtzin xitēchmoyōllò-
tilīlīcān .Niman quìtô in tlàtohuāni. Ca
ye cualli ōantlacnēlìquê mā quiyōllòtī-
tî in tlamacazquê. Niman quinnāhuatì-
quê in tlamacazquê quimilhuìquê In āxcān
mā xiquinyōllòtiliti cuitlatl īhuān tzontli.
Auh nō yèhuātl in pōxacuatl Niman
quiyōllòtītô zan yohualtica.

Auh niman quìtòquê in mē-
xìcâ. Mā za[n] tiquittacān
tlein ōtēchyōllòtīlìquê in to-
tlālmomoz. Auh niman quittaquê in īyō-
llô. Auh in ōquittaquê ca cencâ motlaō

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

tetzahuia has two objects--but I'm not sure what quim refers to--"they took them as a bad omen"--the fact that they killed them is a bad omen?

cristobal -oldfordham

poxacuatl is some sort of nightbird