fol. 22r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete
Show Translation

coltìquê in quittaquê in cuitlatl ōquinyōllòtī-
llìquê in intlālmomoz niman quixitīnì-
quê In yèhuāntin mēxìcâ in quiyōllòtìquê
Huitztli īhuān acxoyātl. Auh in ō ye cā-
uh niman quicōhuānōtzatô in tlàtohuāni.
Auh in ōhuāllâ niman ye quimitta in quim-
mictiâ in inmalhuān in quimitta in ī-
pan tlamictiâ zan moch yèhuātl in quetza-
làpānehcāyōtl īhuān xiuhchīmalli que-
tzalpānitl in īpan tlamictiâ yēcê camo ne-l
li ca zan iuh quimitta. Īhuān īcpac qui-
tlāzquê in tlecuahuitl ic quixiptlayòtì-
quê in inxiuh molpî in chapoltepēc in a-
yamo quitlāzquê in intlecuauh in ìcuāc
yāōyahualōlōquê. In iuhqui ic mochīuh
zan ic cualānquê in yèhuātl in cōxcōxtli
quìtô. Āquìquê in camo tlācâ xiquintō-
tocacān. Niman ic quinhuāltōtocaquê
huālmìcuanìquê in ācatzintitlan in mēxì-
catzinco ācatlacuextica in huālpanōquê
tōlmātlapan huālyehetiaquê quimmīntihuītzê

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

cristobal -oldfordham

incomplete page

tol-matla-pan.

yehe?

quimm...refers to people shooting after them.